Skip to main content

No Ka ‘Ōlelo Makuahine: Ka Mana‘o Aloha

Ka Hoku o Hawaii
4 Ianuari 1939

Ka Manaʻo Aloha

He mea maʻamau kēia, ʻo ka hoʻopuka ʻia o kēlā ʻōlelo, “Aloha.” Aloha i ka lāhui, i ka hoa launa, i ka ʻāina, ka ʻohana, a me nā hoa aloha. He kākaʻikahi naʻe hoʻi ka hoʻopuka ʻia ʻana o ke aloha i ka ʻŌlelo Makuahine.

ʻO kekahi poʻe, ua ʻōlelo nō he aloha ko lākou i ka ʻōlelo makuahine, a minamina nō ka nalowale aku o ia ʻōlelo, a ma kahi naʻe hoʻi o ke kōkua ʻana mai i wahi e mau kēlā ʻōlelo, he oki loa.

Ua hoʻopuka aʻela mākou i kēia, no ka mea, ʻo kēia wale nō ka Nūpepa Hawaiʻi e puka nei ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, a pehea lā e mau ai kona laha ʻana inā ʻaʻole e kākoʻo ʻia mai kēia hana.

ʻO kekahi poʻe, ua makaʻu paha i ka hoʻokomo ʻana i kekahi mau manaʻo ma loko o Ka Hoku o Hawaii, a ma nā nūpepa ʻokoʻa aku naʻe e ʻike ʻia aku ana e puka mai ana ko lākou mau manaʻo. ʻO ke aloha iho anei ia lā i ka hoʻomau ʻia aku o kēia nūpepa? ʻAʻole; akā, he mea ia e hoʻohapa mai ai i kona ikaika.

Eia nō mākou ke hoʻoikaika kākaʻikahi nei i kēia hana, ʻaʻole no ka loaʻa o ka pōmaikaʻi, akā, no ko mākou makeʻe i ka ʻōlelo Hawaiʻi, a e hoʻopuka ana hoʻi ma ka mea i hiki iā mākou no ka pōmaikaʻi o nā poʻe heluhelu i mākaukau i ka ʻōlelo Hawaiʻi, a no nā poe i mākaukau ʻole, aia kekahi mau haʻawina i hoʻokomo ʻia no ko lākou pono.

Āhea nō lā hoʻi aokanaka mai?

ʻAe nō hoʻi.


The Meaning of Aloha

It is a common thing for that word “Aloha” to be spoken. Love thy people, neighbor, land, family, and friends. And yet, love for the mother tongue is rarely spoken of.

Some people have said that they love their mother language, and that it is a shame it is disappearing, yet instead of helping the language to continue, they just repeat that statement again and again.

We have printed this because this is the only Hawaiian newspaper that is being published in Hawaiian, and we do not know how its distribution will continue if this work is not supported.

Some may be afraid to submit their opinions to Ka Hoku o Hawaii, but their opinions can nevertheless be seen published in other newspapers. Does that show love for the continuation of this newspaper? It does not; instead, it diminishes its strength.

Here we are, a sparse few endeavoring to strive in this work, not to reap any benefits, but because of our love for the Hawaiian language, and we are going to publish what we can for the benefit of those readers who are proficient in Hawaiian, and as for those who are not proficient, there are some lessons included for their benefit as well.

When will we wake up?

That is the question.