Skip to main content

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 6

S. M. Kaui
January 1866

He ka‘ao kēia no Pīkoiakaʻalalā, ke keiki akamai ho‘i i ka pana ‘iole. Ua pa‘i ‘ia ia mo‘olelo ma Ka Nupepa Kuokoa mai ka lā 20 o Ianuali i ka makahiki 1866. He mo‘olelo puka pule nō ia mai ka lā 16 o Kēkēmapa a hiki i ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866. ‘O S. M. Kaui ka mea nāna i kākau i kēia mo‘olelo. He mau mana ko ia ka‘ao a he lei nō ho‘i ia na ke kūpuna kākou i wili ma ke ao nei. E nanea pū kākou i ke ‘ala onaona o ia lei.


E ka poe e heluhelu ana, ua ike ae la hoi kakou i ko Mainele akamai ole, a me kana mau olelo kaena e ana mamua, a me kona ku ana i ka leo a ke alii (Keawenuiaumi;) a e olelo ae hoi kakou no ke keiki Pikoiakaalala, a me Waiakea hoi kona kuleana o ka ua Kanilehua a me ke one o Ohele i Kanukuokamanu.

Ia Keawenuiaumi ma i pii ai iuka me Mainele, e like me ka mea i kii iaʻi nona, a o Waiakea pu no hoi kekahi i na la a Mainele e pana ana, ma ke ao wale no nae, a ahiahi no hoi no o Waiakea i kai, oiai o kana aikane (Pikoiakaalala) wale no ko ka hale, no ka mea, aohe he lana nui o kona manao i ka pii iuka e ike i ko Mainele pana ana, no ka mea hoi, ua maopopo no iaia, aohe e ku ana na manu ia Mainele, nolaila no ke kumu o ko Pikoiakaalala noho ana i kai, a no ka hoonanea ia hoi kekahi e ke aheahe makani he Malani, a me ka hooholu maikai ia e ka lau o ka niu o Mokuola, a o kana mea loa ia e lealea loa ana; mai kona wa i hiki mai ai a hiki i ka manawa a kakou e lohe nei. A he mea mau no hoi i ke Kama Aliiwahine a ke Alii Kalani Keawenuiaumi i ka hele mau ana ma ko Waiakea hale, no ka mea hoi, ua kaomi mau ia kona kania-i e na lawalu manu ai-lehua i ka uka i Olaa, a me ka nahele o Panaewa, a na ia mea i kau-o holookoa mai i kona nui kino e hele mai i kahi o Waiakea, a no ka halawai ana o ke kiionohi o ke kaikamahine alii me ke akawailiuila o Mana (Pikoiakaalala.) a nolaila, ua loaa i ke kaikamahine alii ka haawina kaumaha o kona puuwai palupalu no Pikoiakaalala; me he mea la ua aihue ia ka manao o ke Aliiwahine e Pikoiakaalala.

A i na lii, a me ke alii nui Keawenuiaumi, na kahu alii, na kahu ponoi, me na puali kanaka a pau i huli amahi ai i uka, e ike i ka mea i olelo mua ia (Mainele,) a koe wale iho no o ke kaikamahine alii kai ka hale, a me kona wahi kahu. Ma ia mau la no i wili iaʻi ka lei lehua o ka uka i Haili (Keakalaulani) me ka lauae o Makana (Pikoiakaalala) o ka pali o Kauai; ia lakou la no a hala iuka, o ko laua manawa iho la no ia e hoohaukawewe ai i ke one o Ohele.

A eono la o Keawenuiaumi iuka, a elima hoi po, a i keono hoi o ka i olelo iaʻe la, oia hoi ka la a Keawenuiaumi i pane aku ai ia Mainele a kakou i kuehu aku nei i kela Helu.

Pii hou aku la no o Waiakea e ike no i ka Mainele hana, a o kana hana mau iho la no ia o ka pii, a o ka Pikoiakaalala mea mau no hoi ka ninau, "Pehea mai la na manu?" O ka hoole no hoi ka Waiakea hana, "Aohe he ku o na manu." A ia Waiakea i hiki aku ai iuka, ike aku la oia e kulou mai ana o Mainele, aohe he ekemu iki, aohe hoi he kau mai ma kona wahi mau, oiai ua hala iho la na enemi o ke alii ia Mainele.

Nolaila, ninau ae la o Waiakea i ke alii, "No keaha hoi ka mea e kulou nei o Mainele, aohe hoi he ekumu iki, aohe hoi he pana mai i na manu?" "No ke akamai ole," wahi a Keawenuiaumi. 

A laila, pane aku la o Waiakea penei, oiai he wahi kau iwikuamoo ponoiia no ke alii; "E kuu Haku e; e aho paha e hoao hoi i kuʻu wahi pana," "Aia i hea kau pana?" wahi a Keawenuiaumi, "aia no hoi i kai o Hilo, i kuʻu hale no ia e noho la." Ninau mai la o Keawenuiaumi, "Nohea ia kanaka?" "No Oahu mai no hoi," wahi a Waiakea. "Oia no hoi ka mea nana e pana na haawe manu aʻi i amo aku ai i na la maka pehu ai o kakou la, au no hoi i ninau mai ai iaʻu la," wahi a Waiakea.

A laila, hoomaopopo loa aku la o Waiakea no kana mea i ike ai no Pikoiakaalala. Penei hoi o Waiakea i olelo ai, "He oi wale no kela keiki akamai nui wale, ia lakou nei i holo e mai ai (Mainele ma) ma na waa kaulua mai Oahu mai, hoi mai hoi au mai ka makaikai ana mai, a hiki mai au i kahi i kau ai na waa o makou, o koʻu wahi waa wale no ke kau ana, a e ku ana ua keiki la malaila, a iaʻu e hoomakaukau ana i ku wahi waa, ninau mai la ua keiki la, ʻE holo ana kou waa a i hea?’ hai aku la au, ʻe hoi ana au i Hawaii, o makou hoi me ka waa kaulua, i kii mai nei ia Mainele, a eia ka hoi ua hala e aku nei.’ Alaila, olelo mai la kela iaʻu. ʻO kaua hoi ha ke holo i ike au i kou aina o Hawaii.’ Ae aku la au,ʻae,’ o ko ia la ee mai la no ia, a o ka holo mai la no ia o maua."

Pela no hoi o Waiakea i olelo ai, e like me kaʻu i hoike ai ma ka Helu 3, a hahai aku la no hoi o ua o Waiakea no kana mea i ike ai a pau.  Alaila, kena koke mai la o Keawenuiaumi, "O kii hoi ha," o ke kii mai la no ia o Waiakea a hiki ana, ia hiki ana’ku o Waiakea, aia hoi, ike aku la ia i ke aikane ana, ua hele wale a haena na papalina, no ka mea hoi, ua loli wale aku la laua nei i ke kai o Ohele a ehuehu kai, nolaila ka haena o na papalina o ke aikane (Pikoiakaalala) oiai e nanea ana o Pikoiakaalala me ke kaikamahine alii no ka mea hoi, ua walea mau laua i ka oluolu maikai o ke ea o ua aina ua lani haahaa la. Olelo aku la o Waiakea, "I kii mai nei au ia oe e pii kaua iuka e panaʻi oe i na enemi o kuu alii Keawenuiaumi, no koʻu ike ana ia oe no kou akamai lua ole i ka pana, nolaila, ua hai aku nei au i ke alii i na mea a pau aʻu i ike ai nou, a oia ka mea i hoouna mai nei o Keawenuiaumi iaʻu e kii mai ia oe, no ka mea, ua huhu loa ia o Mainele, a ua uluhua loa no hoi ke alii no ke ku ole o kona mau enemi."

Alaila, olelo mai la o Pikoiakaalala, "He punahele no nae paha oe ia Keawenuiaumi?" "Ae," wahi a Waiakea. Alaila, i aku la o Pikoiakaalala, "A ikna he punahele io oe ea? E pii oe a olelo aku i poi nui, e hoopiha a piha pono i ka wai, a e lawe ae a malalo pono o o ke kumu o ke koa, kahi a na manu e kau ai," he ae wale no ka Waiakea. "A eia hou, ina e ike oe ua hiki aku au, alaila, e paaʻe oe me ka pauku laau i ko lima, a iaʻu e ku ana ma kahi o ke poi wai a nanaʻe iluna i kahi a na manu e kau mai ana. (Aole i pau)