Skip to main content

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 8

S. M. Kaui
February 1866

He ka‘ao kēia no Pīkoiakaʻalalā, ke keiki akamai ho‘i i ka pana ‘iole. Ua pa‘i ‘ia ia mo‘olelo ma Ka Nupepa Kuokoa mai ka lā 3 o Pepeluali i ka makahiki 1866. He mo‘olelo puka pule nō ia mai ka lā 16 o Kēkēmapa a hiki i ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866. ‘O S. M. Kaui ka mea nāna i kākau i kēia mo‘olelo. He mau mana ko ia ka‘ao a he lei nō ho‘i ia na ke kūpuna kākou i wili ma ke ao nei. E nanea pū kākou i ke ‘ala onaona o ia lei.


O ka hoomaka koke iho la noia o ko Pikoiakaalala hele, oia a me kekahi mau kukini mama a Keawenuiaumi, elima lakou, a oia no ke ono.

Hele aku la o Pikoiakaalala me kana aliiwahine pu no, e ukali ana a kahi e hoi mai ai. A kipa ae la e ike i ko laua makua alii, a pau ka ike ana, o ka hele loa aku la no ia o Pikoiakaalala. A hoi no hoi kana aliiwahine me ke kaumaha o ko Hilo kini, hoi luuluu i ke one o Hanakahi, i ka hele o ka mea aloha he kane, ka mea hoi nana e hoopumehana kona poli o na po anuanu o ua aina la.

Ma kai o Puna ka hele ana, a hala o Keaau, mai laila aku a ka lae hala o Kookoolau, hoomaha iho la lakou ilaila, nanaʻe la o Pikoiakaalala maukaʻe o Waiakahiula, ike aku la ia i kekahi mau iole elua e kau ana iluna o ka laau, ua hele a pau ka hulu i ka helelei i ka mahuna i ka ai i ka akaaka o ka awa kau laau a ka manu, o ko laua mau inoa pakahi, o Pahuhale, a o Panuhuwai. Olelo ae la ia i kona mau hoa hele, "Ike hoi i na iole nui e kau mai la iluna o ka laau," "Aia i hea?" wahi a na hoa hele. "Aia no hoi i kela uka nahele la, ua hele a hulu ole, i ka ai paha i ka awa a ka manu." 

Pane aku la kona mau hoa hele, "Ka inoa he keiki pono oe, o ka makou hele pu ana mai nei me oe, aole ka! he keiki wahahee ka oe, aia no hoi ilaila ko makou maka e nana la, aole o makou ike, a ke i mai nei oe, aia i kela uka nahele la; pehea la oe i ike ai i kahi e loa, o ko kakou mau maka pu ana no hoi?" A no ka nui loa o ka hoomoloka o kona mau hoa hele, pane aku la o Pikoiakaalala ia lakou penei: "E pana hoi ha au i kuu pua, a e holo hoi oukou malalo a kahi e haule ai kuu pua, a o ka manawa no nae ia e ku ai o na iole, ilaila e pau ai ko oukou hoomaloka, a hoi mai hoi oukou, paa pu mai me kuu pua. Ae aku la kona mau hoa hele, eha o lakou i holo, hookahi i koe me ia nei.

O kahookuu aku la no ia o Pikoiakaalala i kana pua, o ka lele akahele ae la no ia o ua pua nei maluna o ka poe e holo ana malalo, ua kuhi ua poe kanaka nei, he wahi kokoke iki mai; he eiwa paha mile ka loa mai ka lae o Kookoolau a hiki i Pahuhale ma ke ana iliwai.

Holo no hoi na kanaka malalo, kau aheahe no hoi ka pua maluna o ka lau o ka laau. A i lohe aku ka poe hahai i ka alala ana mai a ka waha o ka iole mua, o Pahuhale, a hiki ua poe kukini nei i kahi i olelo ia o Pahuhale, e waiho mai ana ua ku i ka pua; a ia lakou e uwa ana i ka iole i-o, alala hou mai ana no mauka iki iho, oia hoi o Panuhuwai, a holo hou aku la lakou, a ike i ka lua o ka iole, ua hele no hoi a mahuna i ka awa, e like me ka Pikoiakaalala olelo. O ka pau ae la no hoi ia o ko lakou kapa ana he wahahee ke keiki Pikoiakaalala. A o ka hoi aku la no ia o lakou me ka pua a Pikoiakaalala; a hiki ana lakou i o Pikoiakaalala la, e noho mai ana laua me ke kau wahi hoa hele ona. "Pehea mai la?" wahi a Pikoiakaalala, "Ua oiaio no kau," wahi a na hoa hele. Ke hookau aku la nae i ke ano o ke ahiahi.

Eu ae la no hoi lakou nei a hele, ike aku la o Pikoiakaalala i kekahi mau manu, e kau mai ana mamua o lakou, o ka hana mau aia mau manu, o ka aihue i ka ai, ke kalo, me ka uala, aohe nao ai a na kanaka oia wahi i ka pau i na manu; a ua pana ia no hoi e ko laila poe akamai, aohe no hoi he ku iki, o ka inoa o ua mau manu la, o Kanekiki, a me Koae, ua hele no hoi a uluhua o Hua-a ke alii o Puna, me na makaainana, i ka aihue o na manu i ka ai.

A ia lakou nei i kaalo ae ai ma ka puka pa o ka hale o ke alii o Hua-a, ikeia ae la na kukini a Keawenuiaumi e hele pu ana me ke akamai lua ole, oiai aole no hoi i ike ko Puna poe i keia keiki.

Ninau ae la na kamaaina o Puna i na hoa hele o Pikoiakaalala, "Nohea kela keiki?" Hahai aku la konamau hoa hele, i aku la, "O Pikoiakaalala keia, o ke keiki akamai o Kauai i ka pana, a he kane hoi na ke kaikamahine a ko kakou Haku Keawenuiaumi." A lohe ae la o Hua-a ke alii iaia o Puna, hoolale koke ae la i na aipuupuu e kalua i mea ai na ke kane a ke aliiwahine opio.

A makaukau ka mea ai, paina iho la ka aina ahiahi, a pau ka paina ana, hoopuka ae la o Hua-a i kona manao no ka lakou mau enemi nui o na manu, a pau ka Hua-a olelo ana. Ninau aku la o Pikoiakaalala, "Aia i hea ua mau manu la?" "Aia no i ko laua wahi i pee ai, aia a aumoe lea iho la, alaila, o ko laua la manawa iho la ia e lele mai ai e aihue i ka ai, a ao ae, o ke kalina ke muu mai ana iwaena, aohe ai o ka pue, pela no hoi ke kalo." A pau ka Hua-a olelo ana, alaila, nee ae la o Pikoiakaalala a ka paepae o ka puka o ka hale, o ka io a oia hale, o Halepuaa, eia nae i ka po ia e olelo nei, o ka nana aku la no ia o Pikoiakaalala a ike aku la no ia ua mau manu la, e ekepue mai ana laua la i ka waena uala o kanaka, o ka hoolale koke ae la no ia o Pikoiakaalala i kana mea make, me ka ike ole mai o Hua-a a me ka poe a pau e ala pu ana me ia, o ka hookuu malu aku la no ia i ka pua ana a ku no o Kanekiki, waiho iho la iwaena, a pela no hoi o Koae, waiho pu ana laua i kahi hookahi, a ike o Pikoiakaalala ua make na manu i oleloiaʻe la, puka ae la iwaho me he puka hana wai ana la, i kii ka i ka pua ana.

Mai kahi ana i hemo mai ai a Halepuaa, kahi a na manu e waiho ana me ka pua ana, ua like me hookahi hapaha mile paha; a hoi mai la o Pikoiakaalala mai ka alu iki ana ku ma waho, o ka moe aku la no ia o Pikoiakaalala. Ia Pikoiakaalala e niolopua ana i ka hiolani a me ka hiamoe, kiei iho la o Hua-a ma ke poo, me ka manao e ala ae ana o Pikoiakaalala i ke aumoe, o ka manawa la hoi ia e hele ai e nana i na manu. Eia ka, ua ku e i ka wa e kamailio ana i ke ahiahi, o ko ia la mea ka ia i kau ai o ke keha i ka uluna lauhala o Puna. A i ke ao anaʻe.  olelo aku la o Pikoiakaalala ia Hua-a ke alii o Puna, "O hele nui hoi e nana i ua mau manu la, aia ke waiho la laua i kahi hookahi, ua make nae."

A hooko io iho la o Hua-a e hele e nana i na manu, ma kahi a Pikoiakaalala i olelo aku ai. Hele aku la oia me na kanaka he nui; a ia lakou i hiki ai ma kahi i kuhikuhi ia ia lakou, e waiho make ana ke kino o ua mau manu la (Kanekiki a me Koae) aia no kela mau aina i Puna; a hoi aku la o Hua-a ma a hiki i kona hale, e noho ana no o Pikoiakaalala, ninau mai la nae oia, "Pehea mai la ka oukou hele ana’ku la?" "Ua oiaio no kau, a i aha la auanei kaʻu makana ia oe e haawi aku ai nau" wahi a Hua-a. Alaila, olelo mai la hoi o Pikoiakaalala, "Ina oe e manao e haawi mai i makana nau ea, i mau kanaka mama i ke kukini, i elima kau e haawi mai ai e pono ai," "ua lilo ia," wahi a Hua-a. Kena ae la no hoi o Hua-a i kekahi mau kukini mama ona elima; a o ka makaukau iho la no ia o ka huakai, a o ka hele aku la no ia o Pikoiakaalala me kona mau hoa hele mai Hilo mai elima lakou, a elima hoi keia poe i oleloiaʻe la, loaa he umi hoa hele.

A hiki lakou i Kapoho, ike aku la o Pikoiakaalala i ka lole, a olelo ae la ia i kona mau hoa hele, "He iole nui hoi kela, ua hele a nakaka ka ili i ka awa, hele no hoi na niho a lena, i ka ai paha i ka awa," "Aia i hea?" wahi a na hoa hele. "Aia no hoi mamua o kakou," ma kela wahi a Pikoiakaalala i ike ai ua iole la, aia no kela wahi maukaʻe o Malama, o Kipukaakaiole ka inoa, i kapaia ka inoa oia wahi pela, no ke kuapuka o ke kua o ua iole la i ka nakaka i ka awa; a o Kipukaakaiole no ka inoa oia wahi a hiki i keia la.

A no ia hai ana o Pikoiakaalala he iole aia mamua o lakou, ia wa, hooiaio nui ae la no ka poe hoa hele mua ona mai Hilo mai, oiai ua ike lakou i ka mea i hana ia ia lakou. A ona hoa hele hou hoi o Puna aku, he oi loa ko lakou hoole ikaika ana, a hoopaapaa nui iho la ka poe i ike mua me ka poe i ike ole. Ka ka poe i ike olelo, he oiaio, he iole io no kela, ka ka poe ike ole hoi, aohe he iole, a he keiki wahahee loa keia. A no keia hoopaapaa ino iwaena o kona mau hoa hele; hoomaka iho la ia e hooko i kana hana i kaulana ai o ka pana, i pau koke ai hoi ka hoopaapaa iwaena o kona mau hoa hele.

Ia Pikoiakaalala i hoomakaukau ai i kana pana, olelo mua aku la ia i ka poe hoomaloka, "E pana ana au i ka iole, a iaʻu e hookuu ai i kuu pua, alaila, e holo mama oukou malalo, a e nanaʻe no nae hoi oukou i kuu pua, a ma kona wahi e haule aku ai, malaila no hoi oukou e hookolo aku ai; a i ike oukou ua make ka iole, alaila, e hoihoi mai oukou i kuu pua ke hoi mai oukou." Alaila, ae mai la no hoi ua poe kanaka la. O ka pana aku la no ia o Pikoiakaalala, o ka holo aku la no ia o ka poe i olelo iaʻe nei. I ka poe kanaka e holo mama ana malalo, ke lele ae la no hoi ka pua maluna o lakou, o ka loihi oia wahi, mai Kapoho a hiki i Malama-uka, he umi paha mile ka loa oia wahi.

A haule no hoi ka pua ma kahi i olelo ia ku no hoi ka iole, a mahope aku no hoi ka poe uhai, i lohe aku lakou i ka alala ana mai a ka leo o ka iole, i hiki aku ua poe la, ua make io ka iole, e paa mai ana ka pua ma ke kua, i nana iho ka hana, aole no hoi o kana mai o ka iole nui, ilaila pau ko lakou hoomaloka, i ka olelo a ke keiki akamai. A o Pikoiakaalala ma hoi, hele mai la no lakou mahope, a i ka poe kanaka i hahai ai i ko lakou hoi anaʻe i kai o Malama, halawai pu ae la lakou me Pikoiakaalala i ua poe la, "Pehea mai la ka oukou mea i ike ai?" "Ua oiaio no kau, he iole io no, ua hele no hoi a nakaka ka ili, a lelo na niho, a no ke ku ana i ka pua ma ke kua, ua naha ke kua, a ua paa pu mai nei makou i ko pua, eia ka." A pau ko lakou olelo ana no ka iole i oleloiaʻe la. 

Hele nui aku la lakou a hiki ma Puaakana, ike aku la o Pikoiakaalala i kekahi mau iole e paani ana i ka pahoehoe o Kikala; a i ka poe hoa hele hoi ona e noho ana i ka malu o ka hala o Puaakana, hooho hou mai la o Pikoiakaalala, "E! na iole nui hoi," "Auhea?" wahi a na hoa hele, "Aia no hoi ke paani mai la i kela pahoehoe mamua o kakou," ua ane hiki paha i ka eono mile ka loa oia wahi, mai Puaakanu a hiki i Kikala. Aole hoi o lakou mea i hoomaloka iki ami ma ia olelo ana a Pikoiakaalala no ua mau iole la; a o ka inoa o ua mau iole la, o Iole a me Lahokea, a ua kapaia ka inoa oia mau aina e waiho la maanei mai o Kikala, ma ka inoa o ua mau iole la. Aole nae i pana o Pikoiakaalala mai Puaakanu aku, aia a hiki aku lakou ma Kehena. Ia lakou i hiki ai ilaila, e noho ana naʻlii oia wahi me na kanaka pu, e nanea ana i ka puumanienie, haule iho la no hoi lakou nei hoomaha ilaila.

A ia lakou e hoonanea ana me na kamaaina, pane ae la ke keiki kaulana i kana olelo penei: "Me kakou no hoi e walea nei, pela no hoi kela mau iole e walea mai la i ka pahoehoe." A ma keia mau olelo a Pikoiakaalala, ninau mai la ke konohiki oia aina, (Kehena) "Aia i hea ia mau iole?" "Aia no hoi ke paani mai la i kela pahoehoe e uliuli mai la la." A i na kanaka e nana ana ma kahi a ke keiki i kuhikuhi aku ai, aole loa he wahi mea a ike aku o lakou. A no ko lakou ike ole aku i na iole i olelo ia, ke kumu nui hoi ia o ko lakou hoopaapaa ana me na malihini, oi hoopaapaa na hoa hele ona me na kamaaina; a no ka nui loa o ko lakou hoopaapaa ana, nolaila, pane aku la o Pikoiakaalala, "E aho e pili kakou, na oukou no hoi na na kamaaina, he mau iwi ko makou ko na malihini, a na makou no hoi, he mau iwi no hoi ko oukou ko na kamaaina, he mea make hewa wale no ka hoopaapaa ana." A no keia mau olelo pili i na iwi a Pikoiakaalala i pane aku ai. Ku mai la ke keiki kamaaina, ke konohiki hoi, a olelo mai la. "O ka oukou waiwai no paha ia o na iwi, o ka makou waiwai, he puaa, he ilio, he moo, he kihapai kalo, he moo uala, he ahu moena makalii, he kuina kapa, he malo, oia na waiwai pili o ko makou aoao, a ona iwi no hoi ko oukou." "Ua mau," wahi a Pikoiakaalala. O ke mu o kona ae ana ma keia pili, no kona manao nui i ka pololi o kona mau hoa hele, nolaila, aole oia i manao e pilikia io ana lakou ma ia pili ana, i imi wale no oia i mea e pale ae ai i ka pilikia o kona mau hoa i ka mea ai ole.

O ka hoomaka iho la no ia o Pikoiakaalala e pana, me kona olelo mua aku nae, "Ina e pana au, alaila, e holo kekahi mau kanaka o oukou i elua, a i elua no hoi o ko makou aoao." Ae mai la no hoi na kamaaina; o ke kuu aku la no ia o ke keiki Pikoiakaalala i kana pua, o ke kolili no ia a ku ana ua mau iole la o lole a me Lahokea, a mahope aku no hoi ka poe kanaka i oleloia. A ia lakou i hiki aku ai, e waiho mai ana ua mau iole la i ke alanui e paa ana ka pua ma na huelo, a hoihoi mai la ua poe kanaka la i na iole me ka pua, a hiki ana i ke alo o ka aha kanaka. A ike iho la na kamaaina ua oiaio ka ke keiki malihini olelo; a o ke eo ae la no hoi ia o ke konohiki ia Pikoiakaalala. Alaila, kena koke ae la ke konohiki i umu no ka puaa, ka ilio, ka moa, a i umi okoa no hoi ko ka ai.

A moa ka mea ai i eo ai ia Pikoiakaalala, paina iho la lakou, a o na kamaaina pu no hoi kekahi i paina pu, e like me ka mea mau. A pau ko lakou hoopiha ana i ka lua o ka inaina, oia hoi na opu o lakou, ua hele aku hoi ka la e nalo ma ke kua o na mauna. A malu mai la hoi ke ano o ke ahiahi, hoolale ae la o Pikoiakaalala i kona mau hoa hele. Ina kakou, o ka eu ae la no ia, aohe hoi he wahi mea a kaohi iki mai o na kamaaina ia lakou e moe. A no ke kaohi ole mai o ke konohiki ia lakou e moe, nolaila, hoouna ae la o Pikoiakaalala i kekahi hoa kukini mama ona e holo hou ihope i o Hua-a la, e hai aku ia ia i ka hana lokoino a ke konohiki o Kehena.

O kaholo no hoi ia o ke kukini ihope a hele no hoi lakou nei. A ole no hoi i nalowale ke kii o ke kanaka, hiki ana ke kukini io Hua-a la, a hai aku la no hoi ke kukini i na olelo i hooili ia’ku ai iaia e ahai. A lohe iho la o Hua-a ke alii o Puna, i ka pono ole o ka hana a ke konohiki o Kehena.

A pau ka hahai ana a ke kukini i kana olelo, o kona eu ae la no ia e holo hou mahope o Pikoiakaalala. I ke kukini no hoi a hala aku, kena ae la o Hua-a i kona mau puali koa, e hele e hao, a e kipaku aku i ke konohiki pono ole; a kai nui aku la no hoi na koa. A o kahi kukini hoi, hoea aku ana, o ka hiki ana iho no ia o Pikoiakaalala ma ma kahi i ku ai na iole, oia hoi kela mau aina, o Iole me Lahokea, ekolu hapaha mile mai Kehena aku a laila, a mai laila aku hoi a Halepuaa, he iwakalua a oi ae paha mile, he oi no hoi ka mama o ua wahi kanaka nei. Ninau mai la o Pikoiakaalala, "Ua hiki aku nei no oe io Hua-a la?" "Ae," wahi a ke kuni, "A ua hai aku nei nae paha oe e like me kaʻu olelo?" "Ae, in aku paha ke hele mai la na koa, haalele aku nei auanei au, e hoomakaukau ana na koa." A pau keia mau olelo a ke kukini; a o ka hele nui aku la no ia ma ia po a moe aku lakou nei i Kaimu, a ao ae, aohe he hana a Pikoiakaalala malaila, aka nae, ua hookipa maikai ia lakou e ko laila konohiki. A o na koa hoi o Hua-a, ua hiki mai lakou ma Kehena ma ia po no. A ua hao ia ke konohiki a me kona hookuke ia ana; a hoi aku no na koa o Hua-a, i ka pau ana o ka lakou hana, i kena ia mai ai e ko lakou alii. (Hua-a)

Hele no hoi o ua o Pikoiakaalala ma ia la, o ke kolu hoi ia o na la i hala iaia; a hiki lakou ma Puumanawalea, aia no kela wahi i Leapuki. Ia lakou e hoonanea ana i ke aheahe a ka makani Puulena, e hoomaha ana hoi ilaila no ka luhi o ka hele ana. Ike aku la o Pikoiakaalala i kekahi iole nui e iho ae ana i ka pali o Hoolei, o ka hana mau ia a ia iole, o ka pii mau i kela la keia la iuka o Panau i ka aihue ai; aohe no hoi he nao ai oia mau aina i ka pau i ua iole nei; a olelo ae la ia i kona mau hoa hele a me na kamaaina pu hoi kekahi, no ka mea, o kahi no ia a na kamaaina e hele mau ai i ka wai, he wai hoi ia o Puumanawalea.

A i na hoa hele i lohe ai i ka Pikoiakaalala olelo, hooiaio iho la lakou; a o na kamaaina hoi, hoole mai la lakou, me ka olelo nui mai, he keiki wahahee keia. A no ka lohe ana’ku o Pikoiakaalala i ka lakou la olelo, nolaila, pane hou aku la o Pikoiakaalala, "He oi wale no kela o ka iole nui," "Aia i hea ia iole e ke keiki wahahee?" wahi a na kamaaina. "Aia no hoi ke iho ae la i kela pali la, uahele a kuahina ka hulu, hele no hoi na niho a wili ma ke kua." Hoole ikaika mai la na kamaaina, "Aohe he iole nui o nei pali i lohe oe," pane aku la no hoi o Pikoiakaalala, "He nui maka wale no paha ko oukou aohe ike i ka iole."

(Aole i pau)