Skip to main content

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 5

S. M. Kaui
January 1866

He ka‘ao kēia no Pīkoiakaʻalalā, ke keiki akamai ho‘i i ka pana ‘iole. Ua pa‘i ‘ia ia mo‘olelo ma Ka Nupepa Kuokoa mai ka lā 13 o Ianuali i ka makahiki 1866. He mo‘olelo puka pule nō ia mai ka lā 16 o Kēkēmapa a hiki i ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866. ‘O S. M. Kaui ka mea nāna i kākau i kēia mo‘olelo. He mau mana ko ia ka‘ao a he lei nō ho‘i ia na ke kūpuna kākou i wili ma ke ao nei. E nanea pū kākou i ke ‘ala onaona o ia lei.


A hala aku la na waa kaulua me Mainele ma, oia me kona poe hoa eha, a o Mainele ka lima, o ko o Oahu aku nei; e holo ana lakou la a kau na waa i Hamakua ma. A ma ia wa hoi, hiki mai ana ua wahi kanaka nei, o Waiakea kona inoa, e kau ana no kona wahi waa, ninau iho la keia i ka poe e noho ana ilaila, “Ua holo aku nei paha na kaulua o makou?” “Ae, “ wahi a ua kamaaina; “I ka makaikai aku nei au, aia i mole ka malihini.” O ka hoomakaukau iho la no ia oia ne ii kahi waa ona, a ee ae la, a ia wa, ninau mai la o Pikoiakaalala, “Holo kou waa a hea?” “E hoi ana no au i Hawaii,” olelo mai o Pikoiakaalala, “E aho hoi ha o kaua ke holo pu me oe, i ikeia’ku hoi o Hawaii.” “Ee mai,” wahi a Waiakea; o ke ee aku la no ia o Pikoiakaalala me kahi puolo kapa no ona, no ka mea, aia no ilaila kana mea paahana. O ka holo aku la no oia o laua nei a kau ana laua nei i ka lae o Kawaihoa, ike aku la o Pikoiakaalala in a iole ana i ike muaʻi, i haiia ma ka Helu mua; oia hoi o Hahaiole ma. Oia kela mau iole e kau ana i ka pali, o ka pana aku la no ia o Pikoiakaalala, ku no ua mau iole la, o ka loa o kahi i pana’ku ai, ua like me aha mile paha me ka hapa. A o ke kii aku la no ia o Pikoiakaalala i kana pua, a hoi mai la a kahi waa o laua nei; a o Mainele ma hoi, ua kau aku la lakou la i Haleolono i Molokai. A o ka holo aku la no ia o laua nei a ka moana o Kaiwi laua nei, ike aku la o Pikoiakaalala i kekahi iole nui o Akiakiiole ka inoa, aia no kela wahi i Haleolono ma Molokai; a ia laua e holo ana, ia wa olelo aku la o Pikoiakaalala ia Waiakea, “He iole hoi kela,” pane mai la o Waiakea, “aia i hea ia iole?” “Aia i Molokai,” o ka pana aku la no ia o Pikoiakaalala a ku ka iole, olelo aku la o Pikoiakaalala ia Waiakea, “E wiki kaua, aia ke hakaka mai la ka iole me kuu pua.” A ia Waiakea i lohe ai i keia leo o Pikoiakaalala i ka hakaka o ka iole me ka pua ana, nolaila, komo holookoa iho la ka manao kahaha ia ia. No ka mea hoi, i ka moana kailipolipo no kiea a laua e kamailio nei, a pana no i ka moana me ke kokoke aina ole aku, no laila no ko Waiakea manao kanalua. A ia laua nei i pae ai ilaila, hele pu aku la laua me Waiakea; a ike pono iho la ua wahi Waiakea nei i ke ko io ana o ka Pikoiakaalala olelo ana iaia i ka moana, a me kona ike maoli ana iho hoi kekahi i ke akamai lua ole o keia keiki, oiai aole no i loaa ka inoa iaia: a huki mai la o Pikoiakaalala i kana pua. Moe iho la laua i Haleolono; a aia hoi o Mainele ma i Kaunakahakai kahi i pae ai; a ao ae la, holo aku la lakou la, a holo aku la no hoi laua nei mahope, a kau laua nei i ka wai hoopuapuai, ike aku la no Pikoiakaalala i ka iole iuka o Kalamaula, aia no kela wahi i Kalae, i waenaʻe, i Palaau o uka aku o laila; a o ko laua nei wahi hoi i kau ai, aia i Kawela malalo iki aku, o ka loa o kahi o ka iole in oho ai mai kahi a laua i lana ai, ua like me aiwa mile paha; a pana aku aku la o Pikoiakaalala i ka pua ana, a ku aku la ka iole. A pae laua nei i Kaunakahakai, kii ana o Pikoiakaalala i kana pua, a o ka inoa o ua iole la o Pohoaiole.

A loaa ka pua ana, o ka hoi mai la no ia; a moe laua i Kaunakahakai. A ao ae, holo no laua nei; a o Mainele ma hoi ua pae i Lahaina, o ke kolu ia o ka la; a ia laua nei no e holo ana i ka moana o Pailolo, ike aku la no o Pikoiakaalala i kekahi iole iula o Lahaina, a ilaila uo ka pana ana aua mai, ku no ka iole o Akiakiiole, aia no kela wahi maukaʻe o Mala i Lahaina, o ka lima ia o na iole kupua i make ia Pikoiakaalala.

O ka holo loa kau no hoi ia o Mainele ma a pae i Kohala ma Hawaii; a o laua nei aku no hoi a waena o ka moana o Alenuihaha, ike aku la o Pikoiakaalala i ka iole i ke kula o Kohala, o Wilinau ka inoa, o ka pana aku la no ia o Pikoiakaalala a ku aku la ka iole; a mahope aku no hoi laua nei a pae ana i ka honua, a kii o Pikoiaakalala i kana pua; aia hoi o Mainele ma i Kuikuipahu, a o laua nei aku no hoi a pae ana ilaila, aka nae, o Pikoiakaalala, ua pee oia iloko o ka ipu kapa o Waiakea, o kona mea i pee ai, no ka manao o ike mai o Mainele ma.

Mamuaʻe nae o kona pee ana, olelo aku la ia ia Waiakea, “ina e ninau ia mai oe e Mainele ma i ke kumu o kou hiki wawe ana mai nei, alaila, e olelo aku oe penei, o ke kumu o koʻu hiki wawe ana mai nei, na koʻu Akua no, aia iloko o ka ipu; a eia hoi, e nana aku auanei oe ma kahi e waiho ana o na ukana holo waa o lakou, ka hoe, ke ka-liu, alaila ea, e kali oe a moe lakou, alaila, e puhi oe i ke ahi.”

A pau ke aoao ana o Pikoiakaalala ia Waiakea, komo iho la ia iloko o ka ipu; a pae aku la laua i kahi i pae ai o Mainele ma, e noho mai ana lakou la, o ke ahiahi hoi ia o ka lima o ka la; ia Waiakea i pae aku ai, hooho like mai la o Mainele ma, “o oe mai la ia?” “Ae,” wahi a Waiakea, i poi mai ka hana ia oukou ma na awa pae waa, ua hala mai no oukou, a e pae pu ana no ka kakou i keia la hookah, ninau mai la na hoe waa o Mainele, “Heaha la kou mea i hiki wawe mai nei?” “I hiki wawe mai nei au i ko’u Akua,” “Aia i hea kou Akua?” wahi a na hoe waa, “Aia no iloko o kuu ipu kapa;” a pau ae la ko lakou olelo ana no ia mau mea, poelele aku la, o ka pau mai la no ia i ka hiamoe no ka luhi i ka holo ana mai.

A ike aku la o Waiakea ua pau loa lakou i ka hiamoe, alaila, holo aku la ia e ho-a i ke ahi i ka lakou la hoe, me ke ku-liu i ka ai ia e ke ahi, i ae ae ka hana i nana iho ka hana o ua poe la, aohe wahi hoe i koe, ua pau i ke ahi, a hoa-a nui iho la lakou no ka hoe ole e hiki aku ai i Hilo. Hele nui aku la e noi hoe i na kamaaina o Kohala, he ole ka loaa mai; a o ka pii nui no ia iuka e kalai hoe ai, o ka puhalahio mai la no ia o Pikoiakaalala ma holo e ana mamua, a pae ana laua nei i Hiko, i kahi hoi o ke alii o Hawaii o Keawenuiaumi, a noho no laua nei ma ko Waiakea wahi, a o Waiakea no hoi ia wahi.  Ninau mai la o Keawenuiaumi ia Waiakea, “Auhea la hoi ko oukou poe?” “Aia no i Kohala,” wahi a Waiakea. “He aha ko lakou mea i noho ai ilaila?” “I [ ] nui ilaila e kalai hoe ai na lakou, no ka mea, ua pau i ke ahi ka lakou hoe i ka po no a makou i hiki mai ai i Kohala, oia no ka po i pau ai na hoe i ke ahi, a i ala nui ae ka hana, aohe hoe ua pau loa i ke ahi, a ua olelo mai nei nae iaʻu, hookahi paha lakou malama ilaila, holo mai,” a lohe o Keawenuiaumi i ke kumu o ko Mainele ma mea i hiki pu ole mai ai. A ma ia mau la mai, he wa inoa ia o Hilo, hao mai la ka Uluaunui o ua aina la olelo wahi mea paina e loaa. Ninau aku la o Pikoiakaalala ia Waiakea, “Aole nae paha he manu o keia uka aku [ ] la?” “He mea nui wale ia o ka mania, o keia uka aku nei,” wahi a Waiakea, “E pii hoi ha kaua,” wahi a Pikoiakaalala. Ae aku la no hoi o Waiakea, a o ka pii aku aku la no ia o laua nei a loko o Panaewa, o ka pana aku la no ia o Pikoiaakaalala i ka manu, o ka Oo, ka Iiwi, ka Akakane, a me ka Ou, a ahu ka manu a laua nei, o ka hoi mai la no ia o laua nei a ka hale, a lawe aku la o Waiakea i kekahi manu na ke alii Keawenuiaumi.

Pela no laua i hana mau ai in a la he nui, oiai aole i hiki mai o Mainele ma. A kekahi la ae, pii hou laua nei i ka pana manu hou; a ia laua i hiki ai i kahi mau a laua e pii ai, alaila, ninau akula o Pikoiakaalala ia Waiakea, “Aia i hea kahi o ua mau manu hanaino waa nei?” “Aia no ma wahi aku o Panaewa,” “E pii hoi ha kaua i ike aku,” wahi a Pikoiakaalala.

O ka hele aku la no ia o laua a hiki, a ike aku la o Pikoiakaalala i kahi i kau ai na manu hanaino waa, a me ke kahua kahi hoi e kalai ai na kahuna a Keawenuiaumi o ka inoa oia wahi o Kalehuapueo, aia no kela wahi makai ae o Kaluaopele, maukaʻe o Olaa, iwaena konu o ka ulu-laau, he ahua nae, ina e hiki ilaila, e hiki ia o eke nana mai ia kai o Hilo, me kou ike maopopo no nae ia kai, he loihi no nae, ua ane hiki paha i ka 27 mile ka loa; a hoi aku la no laua i kai o Hilo, e like no me ka mea mau i ke kaumaha i ka manu i na la a pau a laua e hele ai; a he mea mau no hoi ia laua ka lawe pinepine aku i manu na ke alii Keawenuiaumi, a o ka ke alii mea hoohuoi mau no hoi ia, no ka nui launa ole o ka manu, a he mea mau no hoi ia Keawenuiaumi ka ninaninau mau ia Waiakea kona kahu, i ka mea nana i hoomake ina manu  he nui, i kela ano manu i keia ano manu. Eia na inoa pakahi o na manu a Pikoiakaalala i pana ai i mea ai no ka wa maka pehu o Hilo. O ka Oo, ka Iiwi, ka Ou, ka Akakane, ka Amakihi, a me ka Mamo, o na manu ai-lehua no a pau o ka uka i Olaa a me ka nahele laau loloa o Panaewa; oia mau manu ka ke keiki Pikoiakaalala i panaʻi, a o ka Waiakea hoi ia e haawi aku ai i ke alii nui, me na’lii malalo iho, na kaukaualii, na puali, me na koa a me na kanaka hoi o ke alii.

A no ka ninau mau o Keawenuiaumi i ka mea nana i pana kela mau manu i hoike ia ‘e la maluna, alaila, hai aku la o Waiakea penei: “He wahi aikane no naʻu.” “No hea?” wahi a ke alii, “no Oahu mai no,” alaila ninau mai la o Keawenuiaumi, “O wai ka inoa oia aikane au?” “O wai la, aole i hai mai i kona inoa iaʻu,” wahi a Waiakea, he oiaio no hoi paha ia, no ka mea hoi, aole no i ike na mea a pau o Pikoiakaalala keia, aole no hoi i ha ii kona inoa ia Waiakea, aka nae, o na hana akamai a pau a Pikoiakaalala kana i ike ai, mai ko laua holo ana mai o Oahu aku a hiki i keia wahi i olelo iaʻe nei, a ua hoopaa loa o Waiakea i kana mea i ike ai, no ke akamai lua ole o ia aikane nei ana, (Pikoiakaalala) oia nei a pana ana i na iole mai Oahu mai a hiki ma Kohala i Hawaii.

[E waiho iki iho kakou i ka hoonioniolo ana no Pikoiakaalala ke keiki o Kauai o Manokalanipo, a me Waiakea hoi kahi kanaka o Kauakanilehua o Hilo Hookahi, a e kuehuehu kakou i ka lehu o kapuahi no Mainele a me na hoe waa.]

Ia Mainele ma i noho ai iuka o Kohala i ke kalai hoe, a hala hookah malama, a loaa ka oe, alaila, makaukau na waa e holo aku i Hilo, kahi hoi o ke alii nana i hoouna aku e kii ia Mainele. A hiki o Mainele ma i Hilo, ua makaukau mua hoi ka ai, ka puaa, me na mea no hoi a pau e lawa ai ka malihini; a o ke o no hoi ia i pii ai e pana i ko Keawenuiaumi enemi mau.

O ka hoomaka iho la no ia o ka pii o Mainele me ke alii, a me na kanaka a pau he nui, a o ka poe makaikai no hoi o kela wahi keia wahi o Hilo a me Puna. A hiki no hoi o Mainele i ke kahua kahi kalai-waa, a ike iho la nae i ke kumu koa kahi e kau mau ai ua mau manu nei, aole nae he ikeia’ku o na enemi o ke alii, no ka mea hoi, aia no a koele ke koi i ka waa, alaila, o ka Manawa iho loa no ia e lele mai ai o ua mau manu nei a kau i ke kumu o kekahi koa nui. Hookoele no hoi na kahuna a ke alii i kekahi kaele waa kahiko no a lakou mamua i haalele ai, i mea hoi e lohe ai ua mau manu la, alaila lele mai, oiai o ka lua hana mau ia ke lohe i kekahi koi e koele ana, o ka Manawa no ia e hiki ai, me ko laua manao paha he kalai-wa, no ka mea, o ko laua enemi nui hoi ia o ke kalaiwaa. A he oi no hoi o na manu pololei nui wale i ke koho e mai no mamua i na olelo hooiloilo, e olelo mai ai penei: “E Keawenuiaumi e! Haalele ia he waa ino, he waa puha, ua loli kaele.” Aole no hoi ma ko Keawenuiaumi waa wale no ka laua hana e hooiloilo ai, o ka waa o kela kanaka keia kanaka ka laua e hanaʻi.

O ka lele mai la no ia o ua mau manu la a kau mai la iluna, ma ko laua wahi mau e kau ai. I ua mau manu la no a kau mai, ike aku la no hoi o Mainele, ke akamai kaulana; o kona Manawa iho la no ia i haalele koke ae ai i kana mea make, me ka olelo kaena e anaʻe mamua o kona hookuu ana i kana pua, penei no [ ] Heaha la ke kumu o ke ku ole ana o keia mau manu i ka poe i hele mai ai e pana i keia mau manu, ma ke kua paha ka pana ana i ku ole ai? No ka mea, he nui na kino, a he kokoke loa no hoi laua e kau mai nei, aole paha e hala ana kaʻu pua ia laua.” A lohe ae la ke alii, a me ka aha kanaka e ku pu ana me ia. (Mainele) olioli nui ae la lakou. O ke kuu aku la no ia o Mainele i kana pua, me kona manao hoi e ku aku na manu ia ia, he ole ka hoi ua mea he ku aku, mai ku no nae, o ka polloi ana o ka pua a ku no i ka mino kahiko o na manu, oia no ka mea i halaʻi, o ka hoomau aku la no ia o Mainele i kana hana i kaulana ai o ka pana, oi pana wale a la aohe wahi mea ku aku o na manu, a poi a la, moe iho la no o Keawenuiaumi me Mainele, a me na kanaka a pau ilaila.

A i kea o anaʻe no, oia ka lua o ka la, i lawa no i ka maamaama anaʻe, o ko Mainele Manawa iho la no ia e panaʻi, me ke ake nui e kuna enemi mau o ke alii, aole no hoi he komo wahi ai iki i kona opu, a no ke ku ole o na manu, olelo ae la ia i ke alii e hana i laau alanui nona e pii aku ai iluna o ke kumu koa, i kokoke i kahi o ua mau manu nei e kau ana, me kona manao a kokoke iki ae, alaila ku ke panaʻe. A paa ke alanui, pii ae la o Mainele alaila, pana ae la no ia i na manu, oi pana wale no ia la a ahiahi, aohe no he mea a ku iki, a moe hou no ilaila.

A ao ae la, o ke kolu ia o ka la, alua no hoi alapii i mea hoi e kokoke ae ai o ka pana no hoi ka Mainele, o ka nana no hoi ka ke alii, a me na kanaka iluna, me ke ake nui e ku aku ana no ia Mainele [ ] manu, hele no hoi a uakaha ka a-i o ke alii, a nalulu ka lae, me na kanaka a pau i ka ua mea o ke kali ana no ke ku o na manu i ke akamai kaulana o Mainele, a po wale no ke kolu o ka la, aohe [ ] he ku o na manu.

Moe no a ao ae, o ka ha ia o ka la, a akolu hoi alapii o ka hana ana, e like no me ka Mainele e olelo ai, pela no ke alii e olelo ai i kona poe kanaka e hana, a ane kokoke loa o Mainele ma kahi a na manu e kau ai, o kana no ka pana, oi pana wale no a aohe no he ku o ua mau manu la, he akamai no hoi o Mainele i ka pana, he akamai no hoi na manu i ka alo ana i ka Mainele mea make e lele aku ana he pua.

A po iho la ka ha o ka la, moe no ke alii, me na kanaka a pau, a ao ae la, o ka lima ia o ka la, aha no hoi alapii o ka hana ana, a ia hana ana o ke alapii, ua kokoke loa i kahi a na enemi e kau mau ai, a e lalau ae no o Mainele i na manu me kona mau lima, e loaa no, a ole no hoi i ike na manu i ke kokoke loa o ke alapii, kahi hoi a Mainele e noho ana, a haalele la hoi i  ko laua wahi e kau mua ai, i loa no i ka po a ao ae no, o ka na kahuna hana mau no hoi ka hookoele me ke koi i na kaele-waa e waiho ana; o ka na manu mea mau no hoi ia o ke kau mau ana ma ko laua wahi mau. A kau mai la no hoi na manu, oiai ua hiki ae o Mainele iluna o kahi i hana ia nona, i na manu no a kau mai, o ko Mainele lalau ae la no ia me kona mau lima, alo ae la no na manu, oi lalau wale o Mainele me kona mau lima huluhulu a aole he loaa iki o na manu. Hele no hoi a uluhua o Mainele i na manu, me he hoa hakaka kanaka la. A o ke alii hoi o Keawenuiaumi, ua hele a uiha, a luhi, a uakaha ka a-i, a me kona poe kanaka pu kekahi, oi noke wale o Mainele i ka lalau lima a aohe he loaa iki o na manu, a po wale ka lima o ka la, moe no ilaila a ao ae o ke ono ia o ka la, ike ae la o Mainele ua ao, hoomaka ae la i a e pii iluna o kahi ana e hopu ai i na manu, alaila pane mai la o Keawenuiaumi, “E Mainele akamai ole i ka pana e; e pii ana oe i hea?” “E pii ana au e hopu i na manu, “wahi a Mainele, alaila, pane mai la o Keawenuiaumi, “Aole au i upu i kaʻu kaikamahine maikai a na ke kanaka akamai i ka hopu lima i kuu mau enemi, i upu au i kaʻu mea maikai a na ke kanaka akamai i ka pana, e like hoi me oe e Mainele, wahi a ka poe i ike ia oe; a no koʻu lohe ana hoi ia oe he akamai lua ole i ka pana, hoouna aku ai au i koʻu mau hoe waa ponoi, me koʻu mau waa kapu, noʻu wale iho no, aole no hai; a ka inoa he akamai io oe, aole ka, hoi iho ilalo,” o ka hoi iho la no ia o Mainele me ka hilahila nui.

(Aole i pau)