Skip to main content

He Kaao No Pikoiakaalala: Ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 4

S. M. Kaui
January 1866

He ka‘ao kēia no Pīkoiakaʻalalā, ke keiki akamai ho‘i i ka pana ‘iole. Ua pa‘i ‘ia ia mo‘olelo ma Ka Nupepa Kuokoa mai ka lā 6 o Ianuali i ka makahiki 1866. He mo‘olelo puka pule nō ia mai ka lā 16 o Kēkēmapa a hiki i ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866. ‘O S. M. Kaui ka mea nāna i kākau i kēia mo‘olelo. He mau mana ko ia ka‘ao a he lei nō ho‘i ia na ke kūpuna kākou i wili ma ke ao nei. E nanea pū kākou i ke ‘ala onaona o ia lei.


Alaila, olelo mai la o Kakuihewa, “Ka inoa ua olelo aku au ia olua, aole ka _, ka pohaku, aole i ka laau, aole i ka hale, aia no a he Iole maoli e like me ka Mainele e waiho mai nei la; he kino Iole, he poo Iole, he wawae Iole; a ina pela kau e na keiki la, alaila ola oe, ke eo nae ia oe o Mainele i keia la.” Alaila, kau hou ae la o Pikoiakaalala i kana pua iluna o kaupaku o ka hale, no ka mea hoi ua hoi ae la na kaikuahine Iole ona ilaila e kau ai; oia hoi kela aho maluna iho o ke kaupaku, “He Kuaiole.”

A hoomaka o Pikoiakaalala e hookuu i kana pua, alaila, heluhelu ae la no ia ma ke mele penei:

 “Aia la iaia la o Pikoiakaalala,

 O Alala no ka makuakane,

 O Koukou no ka makuahine,

 Hanau o Kikoookalani,

 O Kikoookahonua,

 O Kikoookamauna,

 O Kikoookamoana,

 O Kikoookapo,

 O Kikookeao,

 O Kapunanui,

 O Kapunaiki,

 O Ke-i,

 O Ke-hamau.

 Hamau - Aia ka ua Iole,

 I pololei no a ku ka pua ma ka lemu,

 A hulili no ka ma ka waha, a lau, a lau,

 Mai ka maka o ka pua a hiki i ke kumu.”

A no keia pane ana o Pikoiakaalala, alaila, pane mai la o Kakuihewa, “Ina oe e pana a iku io kau Iole ma ka lemu a hoea ma ka waha, alaila ola oe, a e amu no hoi o Mainele i ka hana lepo o kau Iole, ke nui nae e like me kau i olelo ae nei, he lau, a lau; aka hoi, ina aole e pololei ka maka o kau pua a ma kahi i oleloia ae la, e make ana no oe.” A lohe ia ae la ko Kakuihewa manao; o ka pana ae la no ia o Pikoiakaalala i kana pua, oia lele no a ku no ka Iole; ku aku la no hoi ka elemu, a hoea no hoi ma ka waha, a pela wale no mai ka maka o ka pua a ke kumu, aohe wahi Iole i ku ae ma kahi e; nana iho no hoi na maka o ua o Kakuihewa i ka mokaki mai o Iole, a hewa ka maka i ka ua nui pono ole o ka Iole, oi helu iho ka helu Iole aole a pau, oi uwa a aku no hoi ka aha kanaka a a wale aku no, a o ke kunou wale mai no hoi ka kekahi. Hui ae la ka aha, loku aku loku mai na kekahi iloko o ka hale nui o Kakuihewa, o [ ] ka inoa. Akahi no hoi a paiaʻe la ka maka o Pawaa kona kaikoeke, pau ae la ka hoohewahewa ana a ike lea mai ia o Pawaa, a i iho la ia, “O kou wahi kaikoeke no ka keia, a pakele mai make,” A no ka nui o kona aloha i kona kaikoeke ia Pikoiakaalala, alaila, hemo ae la o Pawaa iwaho a ku ana ma ka puka me ka newa i kona lima, oiai aole he kanaka i hemo e mamua o ko Pawaa hemo ana.

A he mana no hoi ko Pawaa e pepehi aku e like me kona manao. Aia iaia no hoi kekahi make i haawiia e ke alii aikane ana o Kakuihewa, oiai ua maopopo wale no hoi ia Pawaa na Ilamuku o ke alii Kakuihewa. A oia poe kanaka no hoi ka mea nana i hopu a hoomainoino ia Pikoiakaalala, i ka wa i pae mai ai mai ka heenalu ana me ke aliiwahine Kahamaluihi. A ia Pawaa e ku ana, oili ae la kekahi Ilamuku, o ka hahau iho la no ia o Pawaa i pepehi ai a pau i ka make he iwakalua kanaka, alaila, ike maila o Kakuihewa i ka pau o na Ilamuku i ka make, alaila, ninau aku la o Kakuihewa, “He aha hoi keia?” Alaila, olele mai la o Pawaa, “O keia poe kanaka no ka poe nana i hoomainoino iho nei i kuu kaikoeke, no ka mea, o keia keia keiki, o ka muli no keia o kaʻu wahine Kauiomanoa.” “Oia hoi na?” wahi a Kakuihewa. “Ae, wahi a Pawaa. “A ua pono no kau pepehi ana, pi ma ai wau i ike e he kaikoeke keia keiki no kāua?” “He kaikoeke hoi paha no kaua,” wahi a Pawaa.

A pau ae nei, a me ka i ka puka wai e ike no keia mea [  ] hana ia iho ia e Pawaa, kau ae la ka weliweli i ka poe i koe he nui, nana i hoomaewaewa ia Pikoiakaalala, oiai i ka wa i hopu iaʻi o Pikoiakaalala, he nui loa ka poe olelo hoino mai ia ia, me ka haikaika ino, a kuhakuha mai hoi, me ka olelo hooho like mai. “E make! e make!! no ka mea, ua laa na keiki i ka nalu o ke alii.” “A oia poe a pau, no ko lakou ike ana ua lanakila ke keiki, a ua make hoi kekahi poe ia Pawaa, alaila, holo liilii aku la na kanaka ma-e a maanei, mauka a makai, me he auhee kaua la, aka nae, aole o lakou mea nalo iki ia Pikoiakaalala. A i ua aha kanaka la e pu-hee liilii la, a ma ia wa, haka pono aku la na maka o ke keiki akamai Pikoiakaalala. A lena ae la ia i kana kikoo, a kau aku la i ka maka o kana pua mahope o ka poe e holo ana, a heluhelu a aku la ia i kana mele mau penei:

“Aia la aia la o Pikoiakaalala,

 O Alala no ka makuakane,

 O Koukou no ka makuahine,

 Hanau o Kikoookalani,

 O Kikoookahonua,

 O Kikoookapo,

 O Kikoookeao,

 O Kapunanui,

 O Kapunaiki,

 O Kei,

 O Kehamau.

 Hamau - Aia ka hoi ua Iole he kanaka,

 O ke kanaka iki,

 o ia, e hoi [  ]

 O ke kanaka [ ]

 O ke kanaka poko,

 O ke unu haha lima,

 O ke ko, o ka hua ino,

 I ia ia ai au e make,

 E lele ae oe e ka pua a ia lakou ku no,

 A hoi ae no i hope ku no,

 A pili wale ae no ku no.”

O ka hookuu aku la ia oia nei i kana, ua make, o ka eku hele aku la no ia o ka [ ] a aia nei mahope aku o na kana e holo ana a ku aku la no ke kanaka e holo ana imua, o ka pololei aku la no ia o ka pua aia nei a ke kanaka no nana i hooho iaia e make, a ina aia i hoope ka mea i hewa, hoi ae la no ua pua nei ilaila, oiai no hoi, ua huikau ka holo ana, o ka poe hoino iaia, a me ka poe maikai, aka nae, ua oi loa ke akamai o ka pua i ka imi ana ma ka poe wale no i olelo ia e kona mea nana i pana (Pikoiakaalala.) A ma ia poe wale no ka luku ana a ku keka ahua, a kahe awai ke koko, no ka nui loa o ka poe i luku ia a ka pua a Pikoiakaalala.

[E ka mea heluhelu, e aho e nana iho kakou no ke akamai lua ole, a no ka like o ka maka o kana pua me he mau maka kanaka la, ka wae wale no a ka mea i kena ia iaia.]

“Ahu no hoi kupanaha,

A ua mea o ke akamai.”

A pau ka luku ana a ka pua i ka poe i oleloia ae la, alaila, hoi mai la ua pua nei a komo ana iloko o ke kuina kapa, ia Alala no ka paa. Pioloke ae la ke Alili a me na ’lii, na puali, na koa o Kakuihewa, pihoihoi like ae la lakou, me ka olelo ae penei o Kakuihewa. “Aia no i ko ke keiki manao, ina no kela e luku mai ia kakou a pau, oia ino a [  ] a kela keiki akamai nui wale.”

A maopopo lea ae la ke akamai o ke keiki ia Kakuihewa, pau ae ia hoi kona hoomaloka ana: a ke iho la ka ke kahu wahine mea i hoopaaʻi iho ae la ua keiki nei i mea nui i kea lo o Kakuihewa. A o Mainele hoi, ua hilahila oia no kona [ ] ana i ka hana lepo, a me ke koko i paele i ka pua a Pikoiakaalala.

Holo wale aku la o Mainele me ka haawina ole i loaa iaia; a hea wale aku la no i kauhale o ka poe haahaa loa. Aole hoi e like me kona haawina mua mai ke alii aku, ka huhuki ku o na makaainana wale no.

A o Pikoiakaalala kai wale no i lohe iki ia kona inoa, mai kona hoomaka ana i kana hana i oleloia ae hoi ma mua, a hiki i keia wa i hoike ia ae nei maluna. Aka nae, ua kapaia kona inoa, mamua o ka inoa o ka pana iole mua a Kahamaluihi i Kulaokahua ai, oia hoi o Kapanakahuahi. O ka inoa wale no ia e kaheaia ana, aole hoi he loheia o Pikoiakaalala. O kekahi mea kupanaha no hoi, o ko lohe ole o na kanaka i ka wa e heluhelu ai o Pikoiakaalala mamua ae o kona hookuu ana i kana pua, ma ka hai maoli ana mai no i kona inoa. Oiai no hoi, ua kaulana mua mai no ka inoa o Pikoiakaalala a me kona akamai i ka pana ana, a ua kaulana ae no ia a puni na moku. He oi no hoi o ka poe hoohewahewa nui wale, pepeiao kuli no hoi.

Lilo ae la hoi o Pikoiakaalala i pana iole nui na Kakuhihewa, a hoihoi ia ae la oia me Pawaa kona kaikoeke, a me Kauiomanoa kona kaikuahine, a me Alala hoi ko lakou makuakane, a hoonoho ia ae la lakou ma kekahi hale halau nui o Kakuhihewa, a he hanohano ka olelo ana.

Ia lakou nae e noho ana malaila, aole no hoi he hooulu hou o na alii i ka pana iole, no ka mea, aohe no he pana iole akamai i koe, nana hoi e aa mai i ke keiki kaulana. Oiai no hoi, ua eo ae la no o Mainele, ka mea i hui a eke kaulana mai Hawaii a Kauai. O na alii nae o Maui a me Hawaii, aole no i pau ko lakou hoomanao ana no Mainele, no ka mea, o ko o Oahu wale no kai ike i ke eo ana o Mainele, aole hoi i ike ia e na moku e ae. O ka inoa wale no nae o Mainele ka lakou i lohe, a kena kaulana i ke akamai ma ka pana iole, aole nae lakou i ike kino ia ia; a pee no hoi o Pikoiakaalala, ma ka inoa wale o kai lohe ia, aole nae i ike ia ke kino. [ ] no hoi i loaa ka inoa [ ] e la maluna, aka, hoi [ ] Oahu nei i ike, aole nae e [ ] loaa o ka [ ]. Eia [ ] ka hoi o Pikoiakaalala no hoi keia, o [ ] ole no hoi kekahi o kahi makuakane, aole no hoi i lohe o Kauiomanoa i ka inoa. O kahi kaikunane wale no kana i lohe. O Pawaa hoi, o kuu waa maikoeke wale iho la no hoi kana e olelo i kekahi o ka loaa o ko Pikoiakaalala inoa, nolaila hooko ole o Kakuihewa [ ] kakana [ ] hoohiki ai penei, “Ina o [  ] a pana iole akamai oia hoi o Mainele nei, alaila, oia ke kane hooao a kuu kaikamahine [ ].” Ua loheia nae hoi keia hoohiki ana a ke alii mamua ae o ka wa ane i hiki mai o Pikoiakaalala i Oahu nei. Olelo aku la nae ka poe i ike, a i [ ] hoi [ ] Pikoiakaalala akamai i ko pana [ ] olelo kaena iho, “Ina paha e hiki o Pikoiakaalala i Oahu nei, aole no e pakele ana o Mainele i ke eo, no ka mea, he oi loa aku no ko i ala akamai, aole no [ ] lua e like ai, hookahi wale no he ilio oia [ ] o Pupualenalena, aole no nae hoi he [ ] ka ilio, aole no hoi he eo i ua keiki nei, [ ] wale no.”

No ka lohe ana hoi o Kakuhihewa no keia mau olelo i hoikeia ae nei maluna, nolaila, olelo hoohiki hou iho la no ke alii, “Ina io e eo ana o Mainele i ua keiki nei a oukou e olelo mai nei, alaila, nana kuu kaikamahine kapu, a e noa kona ili ia Pikoiakaalala.”

O keia mau olelo nae i hoike ia ae nei maluna, ua moe loa iloko o ka naau o kela kanaka keia kanaka. Aole no hoi au i hoike e aku mamua, no ka mea, aole no hoi i hiki aku ia wahi a kakou i olelo ae la, no ka mea, akahi no hoi a hiki aku i kahi kupono ke hai aku i na nae huna a Kakuhi- i hoohiki ai, no ka mea, ua ike ia ae la ke kino o ka mea ana i hookohu ai na kana kamalei alii wahine; a e ike ia ae ai la hoi paha ka inoa e i ana o Pikoiakaalala, ina no la hoi paha ua hoao no la hoi me ua kaikamahine la, loaa no la hoi kona hoa heenalu o Kalehuawehe. Aole no nae he hoike iki o Pikoiakaalala i kona inoa. Noho pu wale iho la no lakou ma ia hope iho.

E ka poe e heluhelu ana, e waiho iki ae hoi kakou no Pikoiakaalala a me Kakuhihewa, a e olelo ae hoi au ia kakou no Keawenuiaumi, ke alii o Hawaii.

I ka lohe ana o Keawenuiaumi no ka pana akamai a Kakuhihewa ke alii o Oahu, [missing a large portion]

I ka wa nae a na elele o ka waakaulua e olelo ana me Kakuhihewa, hele aku la kahi kanaka o kahi waakaukahi i ka makaikai ma Ewa, Puuloa.

A pau hoi ka olelo ana o na elele i olelo ia ae la i ke alii Kakuihewa, alaila, kenaʻe la no o Kakuihewa ia Mainele e holo i Hawaii, e like me ka mea i ku ia mai nona; a makaukau na waa a me Mainele no ka holo, o Pikoiakaalala no kekahi e ku pu ana ma ke awa, me ka manao e holo pu i Hawaii e makaikai ai, no ka mea, he makemake o Pikoiakaalala e ike i ka mea i ku ia mai ai o Mainele; aka nae, aole he pane iki mai o Mainele, a me ka poe elele hoi.

A no ke koi ole ia mai o Pikoiakaalala e lakou la, noho iho la no keia i ke awa, e kali ai i kahi kanaka i hele ai i ka makaikai. (Aole i pau).