Skip to main content

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 10

S. M. Kaui
February 1866

He ka‘ao kēia no Pīkoiakaʻalalā, ke keiki akamai ho‘i i ka pana ‘iole. Ua pa‘i ‘ia ia mo‘olelo ma Ka Nupepa Kuokoa ma ka lā 17 o Pepeluali i ka makahiki 1866. He mo‘olelo puka pule nō ia mai ka lā 16 o Kēkēmapa i ka makahiki 1865 a hiki i ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866. ‘O S. M. Kaui ka mea nāna i kākau i kēia mo‘olelo. He mau mana ko ia ka‘ao a he lei nō ho‘i ia na ke kūpuna kākou i wili ma ke ao nei. E nanea pū kākou i ke ‘ala onaona o ia lei.


A no ka minamina o Keawenuiaumi i kona ona awa no ka luai ana, nolaila, olelo hou iho la ia, "He oi ka hoi keia o ka mea ukiuki nui wale i oi ae mamua o koʻu mau enemi mau (na manu,) o ka hiamoe iho keia me ka hoolailai i ka ona, eia ka hoi e lilo ana i mea ala ia ke kulu aumoe.  Aole no hoi no ka pu koʻu ukiuki nui, no ka poe nana e puhi ka pu kaʻu mea inaina loa, no ka mea, e waiho ana au i keia enemi oʻu a hoi mai kuu hunona o Pikoiakaalala, ina he mea hiki ia ia ke pana a pau ke akua i ka make, a lawe mai ia Kihapu naʻu." Alaila, hoomoe iho la ka manao o Keawenuiaumi a hoi mai o Pikoiakaalala, me ka hoomanawanui. A e kamailio ae no kakou no ka mea nona keia moolelo (Pikoiakaalala).

Ia Pikoiakaalala ma i kaalo ae ai mawaho ae o Kalae, e kupono ana mawaho pono o Waioahukini, nana ae la ia a ike ae la i ka iole nui e moe ana i ka welau o ka pali, a olelo ae la ia i kona mau hoa hele, me na hoe waa ona, "Ina paha he mea ai kela iole nui, alaila, e pana ae la wau i kuu pua," "Aia i hea?"  wahi a na hoe waa. "Aia no hoi ke moe ekepue mai la i ka welau o ka pali." A no ka maa ole o na hoe waa i ka ike i ka iole, no ka mea, he poe hou mai lakou no Kau, o ka wai o Kapuna i Waiohinu wale no ka lakou i ike, nolaila, pane mai na hoe waa, "A o la hoi i pana ia’ku," olelo aku la hoi o Pikoiakaalala, "Ina au e pana i kuu pua iluna o kela pali, owai o oukou ka mea hoihoi nana e kii kuu pua?" Hoole mai la ka poe hoe waa, "Aole paha he mea hiki ke au aku i nei moana kai lipolipo a pae iuka, a pii aku i kela pali nui kiekie, e aho no e pana’ku no oe, ma lia aia i kahi nihinihi kahi i kau ai o ka iole, a ku aku i ko pua, kaa mai a haule i ke kai, alaila, kii aku kakou i ko pua."

A no ka manao o Pikoiakaalala o mau ko lakou ike ole, nolaila, hoomaka iho la o Pikoiakaalala e pana; a o ka hookuu aku la no ia o Pikoiakaalala i ka pua, oia ko lili no ia a ku ana ua iole la, a i ka wa i ku ui ka iole, ike like aku la ka poe a pau o na waa, i ka lele walawala ana mai o ka iole a haule ana iloko o ke kai, me ka paa no o ka pua, a o ko lakou hoe aku la no ia a kahi a ka iole e lana ana, lalau iho la o Pikoiakaalala i kana pua; o ka pau ae la no hoi ia o ke kanalua o kona mau hoe waa. A ua kapa ia ka inoa oia pali o Molilele, no ka lele ana o ka iole me ka pua a haule iloko o ke kai.

A pau ae la ko lakou makaikai ana i ka iole, o ka holo nui aku la no ia; he nui no na iole a Pikoiakaalala i ike ai ma ia holo ana, aka, no kona hoomanao mau i ka hala o ka manawa a kana aliiwahine i kauoha ai iaia, nolaila, hoolalelale ae la ia i na hoe waa, "Ina kakou a hala mai kau wahi o Kona nei," ma ia kena ana a Pikoiakaalala e wiki, o ka popoi iho la no ia o na hoe waa i ka hoe, a o no hoi o ka holo o kana mai o na waa, ia lakou e holo ana, ninau ae la o Pikoiakaalala i na aina o uka, o ke kuhikuhi no hoi kana hoa hele (kukini,) me ka hahai mai i na inoa pakahi o ka aina o Kona. Aole no lakou i pae iuka o Kona, a hala wale ka hapa nui o Kona, a kau ana lakou nei mawaho o Kiholo, olelo ae la na hoe waa, "E aho e pae kakou iuka, malia o ike mai ka hooilina aina ako makuahunowai ia oe." Ae aku la o Pikoiakaalala, a o ka pae aku la no ia o lakou, ina waa no a pae i ka honua, hiki ana ka ninau a ke alii a Ehu, oiai ua ikeia mai keia mau waa nui. A he mea haohao no hoi ia na ko uka poe, me ka manao ae no hoi, he alii ko luna o na waa, no ka mea, aole i laha wale na waa nui i na makaainana. 

"Owai ke alii o nei mau waa?" wahi a ke kanaka o Ehu, "No ka hunona a Keawenuiaumi, ke alii Aimoku o Hawaii nei," wahi a nahoe waa.  "Olina wale kuu Haku," a lohe aku la ka elele, hoi aku la a hai aku no hoi no na mea a pau ana i lohe ai imua o Ehu; a lohe o Ehu o ka hunona a kona Haku, kena koke ae la ia e hoomakaukau i ia, i mea ai na ke kane a ke aliiwahine.

A makaukau ka ai me ka ia, puau, ilio no ka ai ana, paina iho la lakou, oiai hoi, e ane aku ana ka la e nalo i ka ili o ke kai. A na ka moana me ke poluea holo waa i hoomalule mai i ko lakou mau kino, a hookuu nui aku la i ka luhi a ke kai; a o kekahi mea o lakou kai ula, aole i hiamoe, oia ko Ehu hoa olelo, a na ia kanaka i hai pono aku i ka inoa o Pikoiakaalala a me kana mau hana a pau imua o ke Alii Nui Keawenuiaumi.

A i ka wa a ka po i hoopau ae ai i kona poliuliu; oiai hoi e hoolei ae ana ka la i kona mau kukuna olinolino maluna o ka piko o na mauna o Hawaii, hiki lele ae la o Pikoiakaalala mai kona hiamoe ana, a hoala ae la i kona mau hoe waa, a ala like mai la no hoi kona mau hoa hele a pau; a o Ehu hoi, aole oia i poi iho i kona mau lihilihi, no ka hia-a i ka hauoli o kona naau i ka lohe ana ia Pikoiakaalala, me ka make ana o na manu hanaino waa o kona Haku Keawenuiaumi. A na ia lohe ana, o ke akamai keia nana i pana a make ka mea e kinaʻi ka waa o Hilo, no ka mea, oia kekahi i kauoha aku ia Keawenuiaumi e kalai mai na kahuna i mau waa nui nona. 

A ua kalai ia no e na kahuna a Keawenuiaumi, aka nae, aole he loaa iki o ka waa kupono, no ke kina wale no i ka hooiloiloia e na manu, nolaila ka lana o ka manao e Ehu e loaa ana kana mea i kuko nui ai o na waa. A ia Pikoiakaalala i hoala ai, a ala na hoe waa, hoolale koke no i ka holo. Ma ia wa, pane mai la o Ehu, "E kuu Haku e; alia e holo, kai noa e paina a maona kakahiaka, alaila holo, aole hoi i loihi kahi i koe, o ko hiki aku no hoi ia i Waipio i kahi a ko makuahunowai o Keawenuiaumi e noho mai lai no ka mea, ua lohe ia mai nei ka hoi ana mai o Keawenuiaumi i kona wahi paa o Pakaalana ma Waipio. A no ke kaulua ana mai o Ehu i a-kakuu iho ai ko Pikoiakaalala manao. A no ka ae ana o Pikoiaakalala e noho e paina, kena ae la o Ehu i na kanaka e kuu i ka ia o Kiholo, o ke awa a me ka anae noi ka ia o ke kuu ana a Ehu, a mano ka ia, oia mau ia no hoi a piha na waa, oiai o ka la no hoi ia hiki i Waipio, i ai mai ai kahi i noho aku ai, (Keawenuiaumi) a pau no oi ka paina ana, alaila, hoomaka ka holo ana o lakou nei. I na hoe waa no a hoomaka i ka lakou hana i hele a lehani, aohe no hoi he manawa, kaalo ana lakou nei mawaho ae o PUako, ike aku la o Pikoiakaalala i ka wili mai a ka ea o ka lepo o Puupa i Waimea, a ike lea aku la ia i kekahi moo nui, oia o Kinilau, olelo ae la ia i kona mau hoe waa, "He moo nui hoi kela e wili mai la ka ea o ka lepo iluna," ae mai la na hoe waa, "Ae, he moo nui o Kinilau, o kona kino maoli nae, ua make, a o ke kino lau ia ona e hoike mai la ia oe." "Make ia wai?" wahi a Pikoiakaalala. "Ia Hiiaka," wahi a na hoe waa. Oiai ua lohe wale akuk lakou i ka moolelo no Hiiaka, i ka haehae ana i ke kino o Kinilau.

I nana io aku no hoi ka hana o Pikoiakaalala, a o no hoi o kana mai o ua mea o ka moo, olelo ae la o Pikoiakaalala, "E pana ae hoi ha wau i kuu pua, a e kii no hoi kekahi mau kanaka o oukou," pane mai la na hoe waa ona, me na kukini, na hoa hele mua hoi ona, "Aole makou e pono ke kii, no ka mea, ina hookahi kino o ka moo, ina ua pono la ke kii aku, hookahi no paha auanei moo e paa i ko pua, a o ka nui o ka moo, aole e paa; a ia makou e kii aku ai, lele mai ka moo i koe aole i ku i ka pua, a pau makou i ka make." Alaila, pane aku la o Pikoiakaalala, "He moo ikaika ole, aohe ana make, o ka makau wale ana aku no paha a oukou la, he ohana moo keiki wale no ka nui, hookahi no makuahine, ina e ku ka makuahine ea, hihia wale mai no na huelo o na moo keiki a paa i kuu pua," "He pono loa hoi ia," wahi a na hoa ona.

"E pana wau, e nana kakou i kuu pua a ina e wili ka ea o ka lepo a ku pololei iluna, aole hi-o i-o a ianei, iuka a i kai nei, alaila, ua pau loa ka moo i ka make i kuu pua, aka hoi, ina e nana kakou a i nahae liilii mai ka ea ana o ka lepo, aole i pau ka moo i ka make." Ia wa, ku ae la ke kamaeu iluna o ka pola o na waa, a hapai ae la la ia i kekahi mele peni:

"Aia la aia la o Pikoiakaalala,
O Alala no ka makuakane,
O Koukou no ka makuahine,
Hanau oʻu kaikuahine Iole,
O Kikoookalani,
O Kikoookahonua,
O Kikoookamauna,
O Kikoookamoana,
O Kikoookapo,
O Kikoookeao,
O Kapunanui,
O Kapunaiki,
O Ke-i,
O Ke-hamau,
Hamau - Eia ka hoi ua hoa e lea'i,
He kino iole ko oukou,
He kino Moo hoi ko Kinilau,
A lau a mano ka Moo,
O ka Moo nui o ka Moo iki,
O ka Moo kaula o kaala,
A la pau,
Papapau e Kinilau,
No ka makuahine ka make,
Pau pu no me na keiki."

O ka hookuu aku la no ia o Pikoiakaalala i kana pua, oia kolili no ia a ku ana no ka moo makuahine, hihia wale mai no ka huelo o na moo keiki a pau. Nana aku la no hoi lakou i ka wili a ka ea o ka lepo, hele no hoi a ku pololei ka lepo iluna, manao ae la o Pikoiakaalala ua make ka ohana moo. Kena iho la ia i kekahi mau kukini mama ona eha, o ka holo nui no hoi ia a hiki ana i kahi a ka moo, e waiho nui mai ana i ka make, e wili-nau ana na huelo i ka pua; a lalau aku la lakou i ka pua a unuhi mai la iloko o ka nenelu o ua mea he moo, a hoi mai la lakou, a hoike mai la no hoi i ka lakou mea i ike ai, he mea e no hoi ka mahalo o ka poe hoe waa no ke akamai luaole o ke keiki Pikoiakaalala.

A o ko lakou holo aku la no hoi ia a mawaho ae o ka lae o Kohala, nana ae la o Pikoiakaalala ma uka, ike ae la no ia i kekahi iole nui e moe ana malalo ka lalani ko, olelo ae la ia i kona mau hoa holo waa, "He iole nui hoi kela e moe mai la, ua ai wale i ke ko-kea a ua hele a luheluhe, momona paha?" Oiai no hoi o kona mau enemi mau no hoi ia o na iole kupua, aole no hoi ona makemake e ola kekahi kupua iaia.

O ke kena ae la no ia o Pikoiakaalala i kekahi kukini ona "e holo e oe mamua o kuu manawa e hookuu ai i kuu pua." O ka holo e no hoi ia o ke kukini, a aneane no hoi e hiki ke kukini i kahi e ulu ana ke ko, he lohena kana i ka winiwini o ka leo o ua iole la, i hiki aku ka hana, ua ku iho ka iole, a lalau aku la no hoi ia i ka pua, a hoi mai la a kau iluna o na waa; aole no hoi he mea ninau mai o ka poe o na waa, no ka mea, ua maa wale lakou i ka ke keiki hana. A o ka inoa o ua iole la o Iole, aia no kela aina ma waena o Kohala.

O ka holo nui aku la no hoi ia a mawaho ae o Pololu, ike ae la no hoi o Pikoiakaalala i kekahi iole nui e moe ana iwaena o ka pali, olelo ae la no ia i kona mau hoa holo waa, "He iole nui hoi kela e moe mai la iwaena o ka pali, ua ai iho la i ka lau o ka awa a ua ona." O ka pana ae la no ia o Pikoiakaalala i kana pua, o ke ku aku la no ia o ua iole la, a kaa mai ana i ka pali, a pae aku la no hoi na waa iuka o Pololu, e kii i ka pua, o ke kii aku la no ia o kekahi kukini ona a loaa aku ka iole ua ku ma ka uha, aole i make ka iole, e uwe winiwini ana no nae, aole e hiki ke holo, ua paa i ka pua ma kona uha, a i ka ike ana mai a ka iole i ke kukini, uwe alala ae la ia me ka leo nui, a ua lohe loa ia ka leo winiwini o ka iole e na kanaka o Pololu. A ua kapaia ka inoa oia pali o Awini, no ka uwe winiwini a ua iole nei; a loaa mai la ka pua, o ka panee aku la no ia o na waa. A o ka holo aku la no ia a pae ana i Waipio i ka auina o ka la. Ia lakou i pae ai i Waipio, hele nui mai la na kanaka e makaikai i ke keiki kaulana ke kane hoi a ke aliiwahine opio. A hapai lima wale iaʻe la no na waa e na kanaka, me ke kau no o ka poe o luna o na waa; a kau i ka halau na waa, lele ae la o Pikoiakaalala me kona mau hoa hele a me na hoe waa pu, na ukana hoi a pau o na waa, ka ia o Kiholo, hali ia’ku la no hoi ka ia imua o Keawenuiaumi; a o Pikoiakaalala no hoi, hui ae la me kana aliiwahine Keakalaulani, a hohoi ae la i ka Heiau i Honuaula. A o Keawenuiaumi no hoi, aia no ia i Pakaalana, e moana no i ka paepae kapu o kona kupunakane o Liloa. A pau ko Pikoiakaalala ma uwe ana me kana aliiwahine Keakalaulani: o ka u-haele aku la no ia e ike ia Keawenuiaumi. A ike no hoi, a pau ka ike ana, makaukau no hoi na mea paina no ka malihini, a pau ka paina ana, hooluana iho la no hoi ke ahiahi; a ma ia wa e luana ana, hoopuka mai la o Keawenuiaumi i kona manao ana i hoomoe ai imua o Pikoiakaalala.

"E! Auhea oe e kuu hunona, ka hooilina hoi o koʻu Aupuni, no ʻHe oi aku hoi keia o koʻu mea uluhua nui wale, o ka mea nana e puhi ka pu wale no kaʻu mea ukiuki.’ A ina he mea hiki ia oe ke pana aku i ka poe akua nana e kiai a e puhi ka pu, alaila, e pana oe a pau lakou i ka make, a e lawe mai ka pu naʻu."

A pau ka Keawenuiaumi olelo ana, pane aku la o Pikoiakaalala, "Aole paha e make ko enemi hope iaʻu, no ka mea, he nui loa ke akua, ua kini, ua lehu, a pau ole i ka helu aku, ina paha he kino ano kanaka la, ina aohe olelo ana, aka hoi, he kino makani wale no, nolaila, aole e loaa iaʻu ke akua a me ka pu."

A no hiki ole ia Pikoiakaalala ke pana i ke akua me ka manao no hoi aole e loaa ana iaia ka pu o Kihapu, nolaila, olelo aku la ia ia Keawenuiaumi, "Aole he mea e e loaʻi o ko enemi hope, hookahi wale no mea e loaaʻi o kuu hoa heihei i kuu wa i Kauai, o ka ilio o Puapualenalena." Alaila ninau mai la o Keawenuiaumi, "Nawai ia ilio o Puapualenalena?" Hai mai la o Pikoiakaalala i na makua o Puapualenalena.

"O Kahihi ke kane,
O Waiuli ka wahine,
Hanau ka laua keiki,
O Puapualenalena."

"Aole nae paha e loaa ia oe ua ilio la?" wahi a Keawenuiaumi. "He loaa no, o oe no ka mea e loaaʻi, ke ae nae oe i kaʻu olelo," wahi a Pikoiakaalala. "O kau mau olelo a pau, o kaʻu wale no ia e hooko aku ai," wahi a Keawenuiaumi i kana hunona (Pikoiakaalala).

A no keia olelo kanalua ole a Keawenuiaumi imua o Pikoiakaalala, alaila, pane aku la o Pikoiakaalala, "Ina ua ae oe ea! E aho no oe e holo pu kaua i Kauai a noho i Waimea, i kahi noho o na’lii, a malia o hele nui mai na kanaka o Kauai e ike ia oe i ke alii nui kaulana o Hawaii nei. A ina e ike au i ka luaui makuakane o ua ilio la (Puapualenalena) alaila, hai aku au ia oe, a ia oe e ike ai iaia, alaila, e koho aku oe i aikane nau, pela e loaaʻi ka mea a kaua e manao nui nei o ka ilio."

Alaila, pane mai la o Keawenuiaumi, "Ua like no owau me oe, oiai ua hooili aku au i koʻu hanohano alii maluna ou; a ina oe e hele i Kauai, e lawe pu aku ana oe me kuu milimili he kaikamahine, a me na mea a pau au e olelo mai ai iaʻu. E noho no au, o oe ke kii ia Puapualenalena." Ua maikai hoi ia olelo iwaena o laua; a o ka hoomakaukau iho la no ia no ka holo o Pikoiakaalala i Kauai. A makaukau na mea a pau e maliu mai ai o Puapualenalena, a me na waiwai kipe hoi no na makua o Puapualenalena, a o ka holo no hoi ia mai Waipio aku. Maluna o na waa hai laua o Keawenuiaumi ka holo ana, me na hoe waa ponoi [sic] o ke alii, o na hookele, o Hookeleipuna, me Hookeleinilo, o Lapakahoe me Laua, a me Kapahi, o na hoe waa no a pau, o Pikoiakaalala a me Keakalaulani na’lii o luna o na waa. I loa no i ka olelo ana, i puka ae ka hana o na waa iwaho o Waipio, o ke poi like aku la no ia o na hoe waa i olelo iaʻe la, he mea e no  hoi ka holo o na waa, ma ia la no, hala o Maui, Molokai, ma ke Koolau loa no o Oahu. A i ka wa a ka la e ane aku ana e welo i Lehua, e ike ana no nae na helehelena o ke kanaka, pae ana lakou i Wailua ma Kauai, uwa lua no hoi na kanaka o Wailua, a no ka nui o ka pihe o ka uwa, ninau ae la o Manokalanipo ke alii o Kauai, "Heaha keia pihe e uwa mai nei o kahakai?" Olelo aku la ka poe i ike, "He mau waa nui ua pae mai la i kai;" a o ka poe hoi i ike pono i na ’lii nona na waa, hele mai la lakou a hai mai la i ke alii, "O ke kaiaamahine [sic] a ke ala o Hawaii, a Keawenuiaumi, o Pikoiakaalala ke keiki akamai no hoi i ka pana o kakou nei, o ke kane ia." A lohe o Manokalanipo ke alii, kena ae la ia i na haia alii ona e kii aku e hoihoi mai i ka hale nei. A kii ia’ku la o Pikoiakaalala me Keakalaulani, a hoihoi ia’ku la i na hale alii oia wahi.

A ma ia po no, hoouna ae la o Mano i kekahi mau kukini ona, ma Koolau kekahi, a ma Kona ka lua, e hele e hai aku i na konohiki a pau o Kauai, e lawe mai i waiwai na ke aliiwahine opio o Hawaii, aohe konohiki a noho aku; a ina aole e hiki mai kekahi konohiki, alaila, e hemo kona noho ana i ka aina. A pau ka ke alii olelo ana, o ka holo no hoi ia o na kukini i na wahi i olelo ia ia lakou, a lohe aku la na konohiki a pau o ka aina. Ma ia kakahiaka ae no, hiki mai ana na konohiki a pau me ka lakou mau waiwai, a hookupu no hoi i ke aliiwahine opio o Hawaii. A o Kahili ke konohiki o Koolau, oia pu no kekahi ia wa hookupu.

A pau ka hookupu ana a kela konohiki a keia konohiki, o ka pau no hoi ia i ka hoi, a kaohi ia iho la o Kahili e Pikoiakaalala. "Heaha auanei kaʻu e kaohi nei oe, ua hookupu ae la no i kahi waiwai, aohe wahi waiwai aʻu o kau koahi ana," wahi a Kahili. "Aohe oʻu manao e kaohi ia oe no kau waiwai, aka, he makemake wale aku no noʻu ia oe i aikane na kuu makuahonowai, na ke alii o Hawaii na Keawenuiaumi," alaila pane mai la o Kahili, "O ke aha auanei kaʻu waiwai nui o kou makemake ana mai iaʻu e laweʻi aikane na ke alii o Hawaii." A no ke kanalua ana mai o Kahili no kana waiwai ole, nolaila, ninau aku la o Pikoiakaalala, "Auhea ka ilio a olua o Puapualenalena?" "Aia no i ka hale," wahi a Kahili. Alaila, pane aku la o Pikoiakaalala, "Oia wale no ka mea a ke alii Keawenuiaumi i makemake ai e ike i ka helehelena o Puapualenalena." A ma ia wa, hahai aku la o Pikoiakaalala no na mea a pau ana i olelo ai, no ke akamai o ka ilio i like me kona akamai; a no ka wa hoi a Pikoiakalaala ma e heihei ana me ua ilio la (Puapualenalena) i Kauai nei, a ua hele ka lohe ia o na inoa o laua i Hawaii no ke akamai, o koʻu akamai hoi, o ka pana, a o ka ka ilio hoi, o ka aihue. A ma ia lohe wale ana no o Keawenuiaumi ia maua me ko ilio la, nolaila, i upu ai o Keawenuiaumi i kana kaikamahine. A hiki aku au, alaila, pana au i na enemi ona a make, alaila, hoao maua me kana kamalei; a ua pau hoi ke kaunui ana o ua’lii la noʻu, a ua hooko ia mai au i ke aliiwahine opio i wahine naʻu, a oia hoi keia a oukou i hookupu iho nei. No ka ilio Puapualenalena wale no kona kaunui i koe, a oia hoi wau i lawe ae la ia oe i aikane na uaʻlii la; malia o ae hoi oe e hele me aʻu i Hawaii e ike hoi i ko aikane ia Keawenuiaumi, nou hoi ka hele no ke kahu, hahai pu hoi me ko ilio Puapualenalena."

A no keia mau olelo i hoikeiaʻe la a Pikoiakaalala, ia wa no hoi i ae koke mai ai o Kahili. A lilo ae la o Kahili i aikane na Keawenuiaumi ma ka Pikoiakaalala olelo; ia wa, haawi aku la o Pikoiakaalala i na waiwai a pau i hoolawaia i makana no Kahili, ka makuakane hoi o Puapualenalena. (Aole i pau.)