Skip to main content

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 4

S. N. Pualewa
September 1863

Reproduced below is the fourth installment of S. N. Pualewa’s 12-part mo‘olelo published serially in the Hawaiian Language newspaper Kū‘ōko‘a in September–November 1863. Although Pualewa’s title suggests that ‘Ele‘io, the fleet-footed messenger of Maui’s high chief Kāka‘alaneo, will be the hero of the story, the greater part of the story is, in fact, concerned with the life of Kāka‘alaneo’s son, the trickster-chief Kaululā‘au, who is still remembered for ridding Lāna‘i of its horde of murderous akua. The story of Kaululā‘au has undergone something of a revival with the publication of Ellie Crowe’s children’s book The Boy Who Tricked The Ghosts and with Keali‘iwahine Hokoana’s production of the one-man play The Legend of Kaululā‘au. Crowe’s book, in our opinion, would have benefitted from a careful examination of the story’s primary, Hawaiian language sources. Much of Hokoana’s success, on the other hand, stems from her adherence to Pualewa. We present Pualewa’s "Mokuna 4" below.


Mokuna 4, Nupepa Kuokoa, 26 Kepakemapa, 1863

A makaukau na mea i hana ia ai no ka ahaaina olioli no ke ola ana o ka mea i make o Kelekeleiokaula.

Alaila, olelo aku la ka makuakane i ke kaikamahine. "Ua makaukau ae nei na mea a pau no ka ahaaina, aka, hookahi mea i koe; o ka hiki ole mai o ko kaikunane; nolaila, e aho paha e kauoha ae ko kaikunane e holo mai e hui pu me kakou no ko la hookahakaha."

Ae aku la no hoi ke kaikamahine, "Ae."

Ia manawa koke no, o ke kauoha ia aku la no ia o Kaleihaohia e holo mai me kona makaukau mai no hoi i na mea e hoonani ai no kona kaikuahine.

Ua lawe kela i na mea hoonani o kela ano keia ano; o ka nui o na waa a Kaleihaohia i holo mai ai, elua lau, ua like me 800 waa.

A hiki mai ke kaikunane me kana mau mea i hoomakaukau ai, a halawai pu me ke kaikuahine, alaila, hui aloha ae la lakou me ka olioli nui.

A Poalua ka noho ana o ke kaikunane, a pau ka maluhiluhi o ka holo ana mai ma ka waa; alaila, o ka hapai koke ae la no ia o ka ahaaina ana.

I ka la i ahaaina ai, ua akoakoa mai ka poe i kauohaia no ka ahaaina, ame na makaainana a pau o ka aina. No laila, ua hoikeia ka nani luaole o ka mea i make ma keia ola hou ana.

Ua hoonaniia no hoi ka ahaaina a ka mea i make i na mea lealea o kela ano keia ano; eia na mea lealea i hana ia, ka hula kuolo, hula Olapa, hula Puuli, hula Kolani, hula Kalaau, hula Paiumauma, a me ka nui aku o na ano hula. A pau ka ahaaina hoalohaloha ana o ka mea i make, alaila, hookuuia ko Hawaii e hoi i ko lakou wahi.

Alaila, olelo aku la ka makuahine o ka mea i make ia Eleio. "Ua pau ae nei ka ahaaina a ka mea i make, e aho e hoao ae no oe me ke kaikamahine a maua, no ka mea, ua lapaau iho la no oe a ola, alaila, nau no ia wahine."

I mai la o Eleio i ka makuahine o ka mea i make, "Ua olelo aku au ia oe, ina e ola ka mea make, alaila e lilo oia i wahine na kuu haku no ka mea, oia kona hoa kaukaunu e kohu ai aole owau."

Ia wa no hoi, hoopau ae la na makua i ko laua manao koi aku i kane hoao o Eleio na ke kaikamahine a laua.

(Ma keia wahi, e hoopau kakou i ke kamailio ana no Kelekeleiokaula ame na makua; a e kamailio kakou no ka loaa ana o Eleio i na kauwa a Kakaalaneo ame ka laweia ana mua o kelii e make ai, e like me ka manao paa o ke’lii.)

A makaukau ka lawe ia o Eleio imua o ke’lii, alaila, haawiia mai la ia ia ka Ahuula a Kelekeleiokaula i hana ai, a aole nae i paa loa kekahi poho make e oia, a i ke ola hou ana, a hoi o Eleio no kona puu make, alaila, kokua wale mai ka mea make ia makana ia Eleio, a haawi pu mai no hoi i ka lei Palaoa oia ka lua o na mea a Eleio i lawe ai i kona wa i laweia’i e make.

Ia Eleio nae e hoi nei, aohe ona manao e make io ana oia no ka mea, ua maopopo ia ia, ina no e ike mai o Kakaalaneo i ka Ahuula ame ka lei Palaoa, alaila, e kauoha koke ae no ke’lii e ola oia.

Aka, o ko ke’lii manao ame na kanaka, ua kuaki loa lakou ia ia, no kona mahuka ana aku mai ke alo aku o ko ke’lii mau maka.

I ka manawa i hoi aku ai keia me na kauwa a ke’lii, a kokoke i ke alo o ke’lii; alaila, lohe aku la o Eleio i ka hoaia ana o ka imu oia nei.

A i ko ianei hiki ana aku imua o ke’lii, ua enaena loa ka imu, no ka mea, ua kali loihi ke’lii ia ianei no ka hikiwawe ole mai.

A hiki keia, o ka manawa iho la no ia, kena ae la ke’lii i na kanaka e kiola ia Eleio iloko o ka imu ahi enaena. "Ua ane like paha me ke kiolaia ana o Daniela iloko o ka imu ahi i pahiku ia ka enaena. I keia manawa nae e kiola nei na kauwa ia Eleio iloko o ka imu ahi, ua aahu mua ae la o Eleio i ka Ahuula, o waho nae ua hoololiia maloko, a o loko hoi ua hoololiia mawaho.

A i ka ike pono ana mai o ke’lii i ka Ahuula i ka lele liilii i ka lima o na kanaka; ia wa, olelo mai la ke’lii. "E na kanaka, e malama pono oukou ia Eleio o mokumoku auanei ka Ahuula." Alaila, hoomaha iho la na kanaka i ka lawe ana ia Eleio i ka imu ahi.

Alaila, olelo hou mai la ke’lii. "E malama oukou i ke ola o Eleio, aole make kiola iloko o ka imu ahi, no ka mea, ua lawe mai kela i ka Ahuula, ua minamina aku la nae au i ka pau ana ia oukou i ka haehaehia, no laila, e ola o Eleio aole e make: aka, o ka poe nana i kiola aku ia Eleio i ka imu ahi, e aho o lakou ke make maloko o ka imu ahi a lakou i hoomakaukau ai no Eleio."

A make ka poe nana i kiola ia Eleio, alaila, hoi hou no o Eleio ma kana oihana kahiko mamua.

Ia manawa, olelo aku la ke’lii ia Eleio. "Ua minamina loa wau i ka Ahuula i ko haehae ana mai nei."

Olelo mai la no hoi o Eleio i ke’lii, "Mai minamina oe i keia mea, no ka mea, aohe maikai o keia mea i laweia mai nei; o ka pakela maikai aku koe, nolaila, e hoomanawanui oe i keia manawa."

Ia manawa, olelo hou aku ke’lii ia Eleio. "Kupanaha maoli no hoi oe, o kou hele no ka ia hele loa, kainoa o ka hele kau a hoi koke mai, eia ka o ko hele loa no ia. I hea oe i hele loihi iho nei, aohe no hoi he wa ua makahiki okoa, hoi e mai nei oe."

Alaila, olelo aku la no hoi o Eleio i ke’lii, "O kuu hele aku no hoi paha ia, aole au i hele ma Koolau no kuu maka‘u no ia Aahualii, nolaila, hele loa au ma kai o Honuaula, a Kahikinui au, loaa ko‘u makamaka ilaila, no laila, oia ko‘u mea i noho loihi ai malaila; aka, ua haawi aku nei au ia oe i kane oe na kela wahine, oia o Kelekeleiokaula kona inoa, no ka mea, he keu kela a ka wahine maikai, a ua kohu no keia wahine nau na ke’lii."

I mai la ke’lii, "Heaha no la hoi kou mea i lawe ole mai ai i ka kaua wahine, ke ike la no ka hoi oe i ka wahine maikai?"

Olelo aku la hoi o Eleio, "I hoi mai nei hoi paha wau i ko‘u puu make, a ina no hoi au i make, alaila, aole no hoi paha e pili kela mea maikai ia oe, a nona hoi auanei ka maikai ea, pili wale mai na maikai e ae o ke kino ia oe; a ua koe ae nei no hoi kuu ola, nolaila, e ike auanei oe i kuu kii hou i ua wahine la ame na kahiko kino a pau."

Alaila, noho iho la o Eleio me ke’lii a hala kekahi mau mahina o ka noho pu ana, alaila hoakoakoa mai la ke’lii i kana mau wahine a pau imua ona, a akoakoa lakou imua o ke’lii, alaila, hele aku la ke’lii imua o Eleio.

Olelo aku la ke’lii, "E Eleio, e hele ae oe a nana hou i kau mau wahine imua i ike hoi oe i ka mea oi ae o lakou, a o ka mea oi ae o lakou o ka maikai, oia kau e hai mai iau; a ina e like me ia ka maikai o kau mea i hai mai nei iau la, alaila, e mahalo aku no au i kau wahine i ka maikai."

Alaila, hele aku la o Eleio mamuli o ka makemake o ke’lii; a i ko ianei hele ana a hiki i kahi i hoakoakoaia’i na wahine a ke’lii, nana aku la no hoi keia i na wahine a kelii, a pau kana nana ana, alaila, hoi aku la keia imua o ke alo o ke’lii.

A hiki keia i ke alo o ke’lii, alaila, olelo aku la keia. "Ua nana mai nei au i na wahine au, aole no e like aku me kela wahine a‘u i olelo aku ai ia oe."

No laila, hoolana loa ia mai la ko ke’lii manao, no keia wahine maikai a Eleio e kamailio nei. Aole nae i ike na wahine a ke’lii i ke ano o keia hoakoakoaia ana o lakou.

A pau na la a Eleio i noho ai me ke’lii, alaila, hoomakaukau ae la o Eleio e kii i na alii wahine nei ia Kelekeleiokaula.

I ka manawa a Eleio i hiki aku ai i kahi o ke alii wahine ma Kahikinui, alaila, olelo aku la keia ia Kelekeleiokaula. "I kii mai nei au ia oe i wahine na kuu haku, e like no me ka‘u i hoolaa ai ia oe na ke alii, nolaila, ina oe e ae mai, o ka loaa ka hoi ia o ko kaua haku alii ia oe."

Aohe olelo a ke alii wahine ia manawa, o ka ae wale mai la no kona, e like me ka makemake o ke alii.

Ia manawa, hooholo koke mai la ke alii wahine ame na makua i ko lakou manao ae no ka hoao ana me Kakaalaneo.

Alaila, olelo mai la lakou ia Eleio. "E aho e kali hou kakou i ke kaikunane oia nei, e kii na kanaka ia Kaleihaohia i Hawaii, a hiki mai oia, alaila, o ka hele ka hoi ia o kakou."

O ka hoolale koke ae la no ia o ke kii o na kanaka; olelo aku la nae ke alii wahine. "I holo auanei oukou a pae i Kohala, waiho iho ko oukou waa ilaila, alaila, a o ko laila waa hoi, malaila oukou e holo aku ai a hiki i o Kaleihaohia la; a i ninau mai auanei ia oukou. ʻHeaha ka oukou huakai i hele mai nei.’ Alaila, e olelo aku oukou, i kii hou mai nei makou ia oe, e hoao ana ko kaikuahine me Kakaalaneo, ke alii o Maui."

Ia wa koke no, o ka holo aku la no ia o na kanaka e like me ka makemake o ke alii wahine.

A hiki na kanaka i ke alo o Kaleihaohia, alaila, ninau mai la ke alii. "Heaha ka oukou huakai i holo mai ai?"

Pane aku la kekahi kanaka o lakou, oia o Luaapana ka inoa, "I kii mai nei makou ia oe, no ka hoao o ko kaikuahine me Kakaalaneo, nolaila, eia ke kauoha a ko kaikuahine ia makou la, o na mea maikai no a pau o Hawaii nei, e lawe aku oe ia mau mea no ka la hilahila o ko kaikuahine, o kou lohe ka, nau no hoi oe e holo ae, e hoi e no makou mamua."

Alaila, olelo mai la o Kaleihaohia. "He aha la hoi auanei? E hoi no hoi paha oukou e noho ae hoi au e kauo i keia la ame keia po me kuu kahuna, a i olelo mai kuu kahuna i ka pono, alaila ka hoi, o kou holo aku ia, a i pono ole aole no hoi au e holo aku."

A lohe kekahi kanaka o ke alii wahine i ke ano kanalua o ka olelo a ke kaikunane, alaila, olelo aku la oia i ko lakou mau kanaka. "E aho o oukou ke hoi e aku mamua, e noho ae au a holo pu aku me ke alii, no ka mea, ke olelo kanalua mai nei ke alii e hiki ana paha aole paha?"

O ka inoa a keia kanaka i noho ai e kali i ke alii, "o Kumoho."

A hoi na kanaka o ke alii wahine o Maui, alaila, hele aku la ke alii imua o kana kahuna a olelo aku la. "I hele mai nei au ia oe, ua hoouna mai nei kuu kaikuahine i na kanaka ona i kii mai nei iau e holo au no ka hoao o laua me Kakaalaneo; ua kauoha mai nei ia‘u o na mea maikai no a pau o Hawaii nei, oia ke lawe aku.

"Nolaila, ua olelo aku nei au i na kanaka ona, alia au e holo aku, aia a lohe kuu kahuna nolaila e nana mai oe, a ina he pono ke holo au, alaila, holo au; a ina aole pono, aole no hoi au e holo."

Alaila, kauo ae la ke kahuna, a maikai, alaila, hai mai la ke kahuna i ke alii, "Ua hana ae nei au no ko holo ana, a ua ae mai nei ka po i ko holo, nolaila, e holo no oe, e waiwai ana nae kaua, nau e noho ka puali hikina o Maui mamuli o ka haawi a ke alii o Maui ia oe, e loaa ana nae he keiki kana ko kaikuahine a e lilo ana ia oe ka hanai o ke keiki he keiki kolohe nae."

O ka inoa o keia kahuna, o Kukamolimoliaola, o ke kahuna no keia nana i wanana e ka lilo o kekahi puali o Maui ia Kaleihaohia ame ka ikeia no o ka hapai ana ia Kelekeleiokaula ia Kaululaau ame kona ano kolohe no. O keia mau mea i wanana e ia e Kukamolimoliaola ua hoi aku io ia no ia mau mea mahope aku.

A ae pono mai la ke kahuna i ka holo o Kaleihaohia.

A laila, olelo aku la ke alii i na kanaka, "E hoomakaukau koke ke kahu ana o ka ai, e hana na waa a paa, a e hoakoakoa nui mai na kanaka ame na hookele waa i kahi hookahi, e lawe mai hoi ka waiwai o na ___ eono."

Ia manawa no hoi, o ka hele aku no ia na luna a ke alii, e kukala aku no na mea a ke ahi i kauoha ai e hoomakaukau mai. O ka nui o na waa i makemake ia e ke alii e hoakokoa mai, ewalu lau. (ua like la me 3200 waa) aole o kana mai i ka nui o na waa.

A makaukau na mea a pau i ka hoomakaukau ia, alaila, o ka hoeu ae la no ia o ka holo ana, aole no hoi o kanamai i ka nui o na kanaka.

I ka po io Akua, oia ka po i ae mai ai ke kahuna i ka holo o Kaleihaohia.

O ka holo mai la no ia o lakou a waena moana malamalama, i nana aku auanei ka hana o ka auwaa pua malolo o Hana ame Kipahulu e nee mai ana na waa i ka moana.

Nolaila maikai ka auwaa o ka hoi koke no ia, ua kuhi lakou he auwaa kaua no ka mea aole lakou i lohe no Kaleihaohia keia auwaa, he auwaa e holo mai ana no ka holo o ke alii o Maui, me Kelekeleiokaula.

Aka nae, i ka nana aku o Hana, Kipahulu, Kaupo ame Kahikinui, ua ane like loa no me he mau auwaa kaua la; no laila hiki lele e lakou i ka makau ame ka weliweli.

No laila, holo e kekahi kanaka o Hana a hai aku ia Kakaalaneo, "Eia ke kaua lu i Hana no Hawaii mai, nana aku i na waa aole o kanamai ka nui o na waa, ua like me ka wela i puhiia i ke ahi, pela na waa e nee mai nei i ka moana, aole nae i pae iuka hele e mai nei au e hai aku ia oe."

(Aole i pau.)


Ka‘iwakīloumoku’s Hawaiian language transcription of Ka Moolelo o Eleio was made by Keali‘iwahine Hokoana and edited by Kīhei de Silva. The story can be viewed in its original Kū‘ōko‘a context on the website Ulukau.org.