Skip to main content

Ka Moolelo o Eleio - Mokuna 10

S. N. Pualewa
November 1863

Reproduced below is the tenth installment of S. N. Pualewa’s 12-part mo‘olelo published serially in the Hawaiian Language newspaper Kū‘ōko‘a in September–November 1863. Although Pualewa’s title suggests that ‘Ele‘io, the fleet-footed messenger of Maui’s high chief Kāka‘alaneo, will be the hero of the tale, the greater part of the story is, in fact, concerned with the life of Kāka‘alaneo’s son, the trickster-chief Kaululā‘au, who is still remembered for ridding Lāna‘i of its horde of murderous akua. The story of Kaululā‘au has undergone something of a revival with the publication of Ellie Crowe’s children’s book The Boy Who Tricked The Ghosts and with Keali‘iwahine Hokoana’s production of the one-man play The Legend of Kaululā‘au. Crowe’s book, in our opinion, would have benefited from a careful examination of the story’s primary, Hawaiian language sources. Much of Hokoana’s success, on the other hand, stems from her adherence to Pualewa. We present Pualewa’s "Mokuna 10" below.


A noho no ua mau kanaka nei o Molokai ma ko laua aoao, e like no me ka Kakaalaneo i kauoha ai ia laua, a o laua iho la no hoi na konohiki oia wahi. A noho iho la no hoi o Kaululaau me kana wahine ma Lanai, e like me kona hoomanawanui ana i ke kaua i ke akua a pau ia ia i ka luku ia.

A ua nui no na kaua ma ke ao nei, he mau kaua kanaka nae ia i ikeia e ka poe kahiko, a i lohe ia hoi e kakou. Akahi hoi kakou a ike i ke kaua ana o ke kanaka me ke akua.

Ua oleloia nae hoi, ua hakoko o Iakobo me ka anela a aneane haki ka iwi kuamoo, ma ka moe uhane nae ka hakoko ana.

A puni ka aina o Lanai ia Kaululaau; a hookahua iho la oia e malama i kona aina, a ma ia manawa aku, aole oia i holo i Maui e ike ai i kona mau makua. O na pono wale no o ke kino kai lawe ia mai mai Maui mai, i mea e pono ai ko lakou noho ana ma Lanai.

A kokoke nae i ka manawa i nawaliwali ai o Kakaalaneo, alaila, kauohaia aku la o Kaululaau e holo mai e hooponopono i ka hooilina o ka aina.

A hiki aku la o Kaululaau me kana wahine i Maui, akahi no lakou a halawai pu, akahi no hoi a ike o Kakaalaneo ame Kelekeleiokaula ia Luamaheau ka laua hunonawahine, i loaa ia Kaululaau i kona wa i lilo ai i mea pepehi akua.

A i ke ahiahi ana iho o ka la a lakou i hiki aku ai i Maui, alaila, hoomaka ae la o Kakaalaneo e kamailio me kona hooilina keiki kane Kaululaau.

A penei ke kamailio ana, wahi a Kakaalaneo, "I kauoha aku nei au ia oe e holo mai e kamailio pu kaua no ke aupuni, no ka mea, ke nawaliwali mai nei au; ua nana ae nei hoi au a elua wale no olua na keiki mai loko aku o maua, no ka mea hoi, aole e pono ke aupuni ke hooili maluna o ke kaikuahine, no ka mea, he aoao palupalu no ko ka wahine. Nolaila, o oe no ka mea kupono e noho iho maluna o ke aupuni, oia no ka hana kupono ia oe i ke keiki kane.

"Eia nae hoi, o ko kaikuahine hoi ea, malalo mai ia ou, he pono oe ke nana aku ia ia, no ka mea, i na la ‘he he ana kaumaha, a e nana aku e nana mai ka pono o ko olua noho ana ma ko olua noho aupuni ana.

"Eia keia, e malama i ke kanaka, mai noho a hana ino, mai huhu; pela no hoi oe e mala ai i na’lii, mai noho a kipaku wale me ka hewa ole o na’lii, nolaila, e malama i ke kanaka iki i ke kanaka nui, i ka ui ame ke kanaka nawaliwali.

"A pela no hoi me na aina, mai noho oe a pakaha wale i ka aina o na’lii, no ka mea, o ko lakou aina no ia, aka, o ko la hoounauna, e hoounauna no oe maluna o lakou, a i pakike mai kekahi mea ia ia, alaila ka hoi, lawe ae i ka aina, alaila, pono oe."

A pau na hooilina o ka aina a pau maluna o Kaululaau, no ka malama ana i ka noho aupuni ana, alaila, ninau hou aku la o Kaululaau i kona makuakane. "O na mea wale no anei keia a’u e malama ai, aole anei he mau mea i koe aku? Ina no he mau mea koe i koe aku, alaila, he pono oe e hai mai a pau, manao auanei he mau hana pono ole koe, o ko hai ole ana mai, alaila, pilikia no ko maua noho aupuni ana, nolaila ea, mai aua oe i kekahi mau mea i koe aku."

A lohe o Kakaalaneo i keia manao o Kaululaau, alaila, nalu iho la oia iloko ona iho, a aneane no e loaa maopopo ole ae la Kakaalaneo ka mea i ninauia e kana keiki.

Alaila, hoomanao mai la ka makuahine o Kaululaau i kana olelo ninau i kona makuakane, no na mea i koe e pono ai ka noho aupuni ana ame ka maluhia hoi o laua.

I mai la ka makuahine. "Ua pono oe e kuu keiki, aole io keia i hai aku nei ia oe i kekahi mea, eia ua mea la i koe aole i haiia aku ia oe. O ke alii kipi ame ke kanaka kipi, he mau mea ia e ino ai ka noho aupuni ana o kekahi alii ai moku, ai okana, ai ahupuaa paha."

Ia manawa, akahi no a maopopo io mai la ia Kakaalaneo, ua poina ia mau olelo ia ia, alaila, olelo aku la oia ia mau huaolelo i kana keiki, "Penei kau pono e hana ai, ina i kipi he alii, he alii no hoi kona mea nana e pepehi, ina hoi i kipi he kanaka, alaila, he kanaka no hoi kona mea nana e pepehi, pela auanei oe e hana ai, mai hoopakele oe i kekahi kipi o ko aina, o pilikia io auanei oe, a me ko kaikuahine."

A pau na mea a pau no ka hooili aina ana maluna iho o Kaululaau, alaila, noho iho la na’lii ame na kanaka me ka maluhia, pohu ka noho ana, lulu kohekohe.

A mahope iho o ko Kaululaau noho aupuni ana, alaila, ui aku la oia i ke kahuna, "E aho paha e hanai ae au i kou mau kanaka i ka aina, no ka mea, oia paha ka mea e makemake mai ai na kanaka, alaila, noho mai na kanaka me na’lii."

I aku la nae hoi ke kahuna ia Kaululaau, "Penei ka pono e hana ai oe, e hookaawale muaia ka aina o ke kahuna a kaawale, a noho hoi ke kahuna malaila e malama ai i ke akua, alaila, mahope o laila, e haawi oe i ka aina i na’lii ame na kanaka."

Ua pono ia mea i ko Kaululaau manao; ia wa koke no, haawi ae la oia i ko ke kahuna aina ame ke akua.

Eia kona mau aina e noho ai, o na Kapunakea elua, o Alamiho, o na Puunoa ekolu, i ka hui ana, eono aina i hookaawaleia no ke akua.

Mai ka manawa a Kaululaau i hookaawale ai i kela mau aina no ke akua, a hiki mai i ka wa o Kamehameha 1 o Hewahewa no ke kahuna ia manawa, a nana no i malama ia mau aina.

Mahope iho o ka make ana o Kakaalaneo, a ua loihi no hoi ko Kaululaau noho alii ana maluna o ka aina, alaila, kipi ae la kekahi alii o Maui O Hoohokulani kona inoa, a pepehi ia iho la oia e Kaululaau a make; a i kona make ana, alaila, laweia aku la oia ma ka heiau o Puuhale, malaila kahi i ha-iiaʻi e like me ke ano mau o ka noho ana o na’lii ai aupuni.

A pau ka ha-iia ana o ke kanaka, alaila, noa ae la ko Kaululaau aupuni; a noho alii iho la oia no Maui, a noho pu iho la no hoi kona kaikuahine o Wao me ia, aole i inoino ko laua noho ana ma ko laua aina i hooiliia mai ai e ko laua makuakane.

Eia nae, ua haawi aku no o Kaululaau i kekahi mau apana aina no kona kaikuahine, a elua ona mau apana aina, o ka aina e pili ana malalo iho o ke poo auwai kahiko o Lahainaluna, a ma ia aoao no hele mai i kai. A o kekahi apana aina hoi, aia ke pili la me Kapoulu, oia paha o Kelawea i keia manawa; a ua oleloia, oia ka mea i hana ai keia wahine o Wao i ka auwai, i wai no ka aina ona ma kai o Kelawea.

Ua oleloia no hoi, oia ka wahine nana i hoomaka mua ka hana ana i kela auwai kahiko o Lahainaluna; a ua kapaia aku ka inoa oia auwai ia manawa o Auwaiawao, mamuli o ka inoa o keia wahine o Wao.

A pau ka auwai i ka hanaia, alaila, lilo iho la ia hana ana a Wao i mea pomaikai ai na’lii ame na kanaka ia manawa.

A mahope iho o ka hana ana a Wao i ka auwai, alaila, ulu mai la ka manao iloko o Wao e holo i Hawaii i ka makaikai.

Nolaila, nonoi aku la oia i kona kaikunane ia Kaululaau e holo oia i ka huakai kaapuni a hoi mai, alaila, ae aku la no hoi kona kaikunane kona holo i Hawaii.

Ninau aku la nae o Kaululaau ia Wao, "Pehea ka loihi o kou hele ana, alaila, hoi mai oe?"

I aku la hoi ke kaikuahine ia ia, "Aia no paha i ka hele ana, no ka mea, no ianei ka olelo ana, he Kahaluu ke ala, nolaila, aole i maopopo ka manawa e hoi mai ai; no ka mea, ua kau paleia e ke kai mawaena."

Alaila, o ka holo aku la no ia o Wao ma Hawaii; ia ia nae i hele ai i kana huakai makaikai, ua make e aku o Kaleihaohia, ke kaikunanae o Kelekeleiokaula, ka mea hoi nana i hanai o Kaululaau i ka wa uuku.

O ke alii ia ia o Hawaii i ka manawa a Wao i hele aku ai i ka makaikai, oia o Kukaleiehiku, ia ia no ka noho Moi ana maluna o ka aina a pau o Hawaii. Aka hoi, i ko Wao hiki ana aku hoi mai Maui aku nei, alaila, he mea hou hoi ia i ke alii o Hawaii.

No laila, ua makemake loa o Kukaleiehiku e hoolauna me ke kaikamahine maka palupalu, poli nahenahe, me ka manao e hoohui ia laua ma ke kaomi ana ina iini paa ole ame na ume kaumaha o ko laua mau manao, i hoopumehanaia i na waihooluu a ke aloha a ka puuwai.

A lilo o Wao i wahine ho-a-o na ke alii o Hawaii, oia hoi o Kukaleiehiku, alaila, he mea oluolu io no ia i ko ke kaikamahine o Maui, manao ka loaa ana o kona hoa launa.

Eia nae hoi mahope iho o ko laua noho kane a wahine ana hoi, a ua loihi loa ko laua noho ana, alaila, loaa mai la ko laua hewa ia manawa.

O ka hewa i hiki mai maluna o laua, oia ke kuamuamu ana mai o Kukaleiehiku ia Wao i ke kauwa, ame ka olelo ana mai i ke alii kanaka ole o Maui o ka hele ana mai.

A mamuli oia olelo ana mai a ke kane, nolaila, ua lilo ia i mea e kaeo ai kana wahine no ke kuamuamuia i ke kauwa, ame ke alii kanaka ole o Maui.

Nolaila, kupu mai la iloko o Wao ka manao hilahila ame ke kaumaha, huli hou mai la kela a hoi mai i Maui i kahi o kona kaikunane i mea nana e hooko i kona kumakaia, no ka mea, ua hoohiki kela, aia a ko kana hoohiki, alaila, pau kona kumakaia. A hiki mai kela imua o kona kaikunane me ka waimakahelelei, alaila, haohao iho la kela i ke ano o keia uwe ana o kona kaikuahine. Nolaila, ninau aku la kona kaikunane i ke kumu o ke kahe ana o ka waimaka o kona kaikuahine aloha. "Heaha hoi keia waimaka e kuu haku."

Alaila, olelo mai la hoi kona kaikuahine me ka leo kaumaha imua ona. "No keaha la oe i kapa mai ai ia’u he haku, no ka mea, aole owau ka mea kupono e lilo i haku nou. O oe ka mea kupono e lilo mai i haku noʻu e pono ai."

Alaila, olelo mai la ke kahuna i ke alii, "Heaha la hoi auanei, kainoa o ka’u hana ia o ka ke kahuna, o ka nana i ka pono ame ka hewa, aia hoi koʻu hewa ia oe e ke alii a lohe mua ole oe, a he nani no hoi ia aole oe i hoolohe mai i kaʻu olelo, nolaila, no ke kahuna ka oleloia ana, he alaiki ko kahuna."

O kahi o Kukaleiehiku e noho ana ia manawa, aia no oia ma uka o Kau. Ia Kaululaau nae e nee malie aku ana i ka moana me kona mau kanaka, a hiki i ka wanaao io Kupau, alaila, hiki ana keia i kahi o Kukaleiehiku, a ike mai ia ke ahi ia Kaululaau me na kanaka; aia hoi, ano e ae la kona helehelena, akahi no oia a hoomanao ae i ka olelo hoolana a kona kahuna, aole nae e hiki, no ka mea, ua hala ka manawa kupono; ia wa kena ae la o Kukaleiehiku i na kanaka eae [?] e kalua i na mea ai na ka wahine.

(Aole i pau.)


Kaleinamanu’s Hawaiian language transcription of Ka Moolelo o Eleio was made by Keali‘iwahine Hokoana and edited by Kīhei de Silva. The story can be viewed in its original Kū‘ōko‘a context on the website Ulukau.org.