Skip to main content

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 13

S. M. Kaui
March 1866

He ka‘ao kēia no Pīkoiakaʻalalā, ke keiki akamai ho‘i i ka pana ‘iole. Ua pa‘i ‘ia ia mo‘olelo i Ka Nupepa Kuokoa ma ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866, ʻo ia hoʻi ka hope loa o ia moʻolelo. He mo‘olelo puka pule nō ia mai ka lā 16 o Kēkēmapa i ka makahiki 1865 a hiki i ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866. ‘O S. M. Kaui ka mea nāna i kākau i kēia mo‘olelo. He mau mana ko ia ka‘ao a he lei nō ho‘i ia na ke kūpuna kākou i wili ma ke ao nei. E nanea pū kākou i ke ‘ala onaona o ia lei.


A noho o Keawenuiaumi i Kawaihae me ka maona kupono i ka ai a lakou mai Waipio aku, a pau ka ai a lakou, pololi iho la ke alii me na ohua, kau aku la na maka o ka lawe ia mai o ka ai e na konohiki o Waipio, a me Hamakua me Kohala hoi, a me ka Ehu ai hoi, ke alii Kiaaina o Kona.

A no ka hiki ole mai o kela poe i oleloia ae la. Ma ke ahiahi iho o kekahi la, kuka iho la o Keawenuiaumi me kona mau kukini, e hele aku e hoolale i ai ma na wahi i hainaʻe la maluna, moe iho la na kukini a kakahiakaʻe la hoi, alaila, hele lakou mamuli o ka ke alii olelo. A o Pikoiakaalala pu no hoi kekahi i lohe i ka ke alii olelo ana, a no ko Pikoiakaalala lohe ana no ka ke alii olelo kena i na kukini, e hele e hoolale i ai na lakou; hoi aku la ia a ka ilio ana ia Puapualenalena, olelo aku la o Pikoiakaalala ia Puapualenalena, penei: "E! Auhea oe e ka ilio maikai aʻu i ike ai, ua hoowahawahaia oe e Keawenuiaumi, no ka hai ana o ke kileo o Kihapu; a ina he mea hiki ia oe ke hooluolu aku i ko ke alii manao no keia pololi nui, alaila, e hele oe e hana e like me kau hana i maa o ka aihue," a no keia kena ana o Pikoiakaalala e hele o Puapualenalena e aihue ai, o ka hele iho la no ia, a kahi i honi ai i ka ai kokoke, o Puainako ia wahi; i honi aku ka hana mauka o Waimea, aohe ai oia wahi, hanu hoi ma Kohala-uka, aohe no he ai; i hanu aku ka hana ma Kona, loaa iaia ka hauna ai, o ka hele aku la no ia malaila.

A hiki ana keia ma na Puu, oia o Puuanahulu me Puuwaawaa, i nana iho ka hana, aohe no hoi he ai o kana mai, eia na ai, ke kalo, ka uala, ka maia, ke ko; o ka hoomaka iho la no ia i ka uhuki, o ka noke no ia a pau ke kalo, a pau na mala uala, ka maia pala, ke ko, aohe no hoi he wahi mea a hunahuna wahi kalo a koe, e laa no hoi ka uala, koe nae ke kalina, pela no hoi ka maia me ke ko, koe no ka pumaia me ka elau o ke ko, nana iho, aneane launa ole, ka noke a ka aihue i oo na iwi, o ka hao aku la no ia o Puapualenalena hoi ana.

A ma ke aumoe oia po no, hiki ana keia i Kawaihae, a i kona hookuu ana iho i na mea a kona waha e paa ana, he mea e ka halulu, nei ana me he olai la. A na ia halulu i hoala ae i ka hiamoe nui o Keawenuiaumi, hikilele ae la ia a kahea ae la me ka leo ikaika, "Heaha keia mea halulu mawaho o kakou?" "E!  Heaha hoi?" wahi a ko loko o ka hale. I hemo ae ka hana o kekahi iwaho, e ku mai ana ke ahua o ua mea o ka ai, ka maia, me ke ko hoi, kahea ae la ia penei: "Auhea oukou e!  Eia ka ai e!!" I hemo ae ka hana o na’lii me na kanaka a pau, ike iho la lakou i ka nui hewahewa o ua mea he ai, i ka haanou wale iho no ka a malamalama ana, o ke ao ae la no hoi ia.

A ma ia ao anaʻe, ohi ae la ia, hao ae la kanaka i ke kalo, uala, maia me ke ko hoi, a i ke alii hoi ka hapanui o ka ai, a me ke koena iho i na lima o na kanaka. Ia wa, ninau ae la ke alii Keawenuiaumi me na kanaka, "Nawai mai nei la neia ai, a ola ana nei pololi nui o lakou?" Alaila, hai aku la o Pikoiakaalala, na ka ilio, na Puapualenalena, ia wa, hoomaopopo ae la o Keawenuiaumi i ka ilio, me ka hookaokoa i kona haawina ai me ka ia; akahi no a manao ia o Pupualenalena [sic] e ke alii. A o ka ai hoi, ke kalo, uala, maia, ke ko, ua ike ia iho la no e ke ’lii me na ohua no na Puu, no Puuanahulu me Puuwaawaa, no ka mea, ua maa wale i ke alii Keawenuiaumi kolaila kalo, me ka uala, maia, ke ko hoi.

E waiho kakou i ka olelo no ka loaa ana o ka lakou ai ia Pupualenalena [sic], a e kamailio ae hoi kakou no kahi i loaa mai ai, na Puu.

I ka wa a ke alaula i wehe mai ai, e o mai ana ka welau o ka malamalama, ma ia wa, i ala ae ai ka poe nana i mahi i keia mau ai a kakou i ike ae nei maluna, me ko lakou manao e hele aku e olaolao i na mala kalo, a e puepue i na mala uala, a e holehole i na mala ko, a e lauhulu i na ea maia, i hele aku ka hana o kela poe i oleloia ae la, aohe wahi mea a koe iho, he neoneo wale no na kihapai; o na kalina o ka uala ke waiho mai ana, me na elau o ke ko. Ma ia wa, he hoka wale iho la no ka hana a na mahiai, me ka makau hoi i ko lakou make ia Ehu, ke Alii Kiaaina o Kona, no ka mea, he poe mahiai wale no lakou, na ke Alii no nae ka ai, na Ehu, a he malama wale no hoi kana, na Keawenuiaumi no i kauoha aku ia ia e mahi i ka ai i na Puu. A no ka pilikia i loaa koke i na mahiai, nolaila, holo aku kekahi poe i kai i o Ehu la, e hai aku i ka poino i hiki mai ia lakou.

A hiki ka poe mahiai imua o Ehu ke Kiaaina, hahai aku la lakou e like me ka lakou mea i ike ai, a pau ka hahai ana imua o Ehua, alaila, ke aku la o Ehu ia lakou, penei kana olelo, "E hoi oukou a i ka nui o na mahiai o oukou, a me na konohiki hoi o oukou, alaila, e hele aku oukou e huli i ka mea nana i aihue i ka kakou mea kanu. A ma i loaa ea, e hopu iho ia lakou a e lawe mai imua oʻu, no ka mea, aole na ka mea hookahi wale no i aihue, he aihue moku maoli, ke pau loa la a neoneo na waena."

Ma keia kauoha a Ehu i na mahiai, hooko aku la lakou ma kana olelo, o ka hoi aku la no ia a i ka nui o lakou, me ke konohiki hoi, o ka hookolo huli aku la no ia ma ka meheu o kahi a ka ilio i hoi ai. Ia lakou e hookolo ana, he nui loa na mea e ahu mokaki ana i ke alanui, o ke kalo, ka uala, ka maia, a me ke ko; o ia ohi hookolo hele no ko ua poe kanaka nei a hiki wale i Kawaihae, wili no hoi ka aumaka o na kanaka, no ka nui launa ole o na ai i helelei mai ka waha aku o ka ilio. "A heaha la ia?" he hunahuna paha ia o na mea e muu mai ana i Kawaihae, no ka mea, ua ohi ae na’lii me na ohua a piha ko lakou mau hale, a o ka hapa nui o ka ai, ka maia me ke ko, e ku ana no ke ahua mawaho. A ike aku la ka poe mahiai o na Puu e ahu mai ana ka lakou mea i mahi ai, ma ka puka mawaho o ka hale o Keawenuiaumi ma, alaila, olelo ae la kekahi i kekahi, kainoa no na hai i aihue ka ai a kakou, eia "ka na na kanaka no o Keawenuiaumi," eia no paha la o ka pau, he uhuki na ka mea waena. Ia wa, hele loa aku la lakou a ike mai la na ohua o ke alii me na kaukau alii, ninau mai la lakou, "O oukou anei ka poe nana keia ai?" Ae, wahi a ka poe mahiai o Napuu, na makou keia ai, me ka maia, ke ko, eia "ka na oukou no i kii ae nei, ua kuhi makou na ka poe e."

A no ka ukiuki o na haia’lii malalo iho o Keawenuiaumi ia Pikoiakaalala me Pupualenalena [sic], no ko laua punahele i ke alii Keawenuiaumi, nolaila, hahai aku la lakou i ka poe mahiai, me na olelo hoinoino penei:

"Aole na makou i kii aku ka ai a oukou, a aole no hoi i ike o Keawenuiaumi i ko makou kii wale ana i ka ai, e like me keia i ka wa e pololi ai; a he oi wale no keia mau mea aihue nui wale, o ke kahu no me ka ilio, aka nae, o ka ilio ka mea i oi loa aku o ka ikaika i ka hapai ana mai i keia mau mea kaumaha he nui wale. ʻA ina na oukou ka ai ea?’ E kii aku no oukou a ke kahu o ka ilio, aia no i kela hale la, e hopu no oukou iaia, a e hoopaa e like me ko oukou makemake, no ka mea, aole na Keawenuiaumi ko laua manao e aihue, na laua wale iho no."

A lohe ae la na mahiai i na olelo a ka poe o ke alo alii, alaila, o ko lakou kii aku la no ia a hopu ia Pikoiakaalala, a paa o Pikoiakaalala i ko lakou lima, a nakinaki ia iho la lakou me ke kaula, alakai aku la lakou ia Pikoiakaalala imua o Keawenuiaumi, ninau mai la ke alii, "Heaha ka hewa o Pikoiakaalala a oukou e paa nei?" "A nohea oukou?" No Napuu makou, wahi a na mahiai. A no ka pau ana o ka ai a ko makou alii a Ehu, i ka aihue ia e ka ilio a ianei, nolaila, aole no ka ilio ka hewa, no ia nei no ka hewa, wahi mai nei a na ohua ou, na ia nei no "ka i kena i ka ilio e hele i ka aihue," o ka hele hoi ka ka ilio a kahi i hookapu ia e ko makou alii e Ehu, oia o Napuu. Ina he aihue ai, maia, a me ke ko alaila, e make ia, ke loaa ia makou, pela ke kanawai a Ehu, a ko makou alii i kau ai.

O kahi aihue ae paha ia, a he ola aku i ka uala iho i koe, a me ke kalo iho i koe, e laa ka maia, ke ko hoi. A o keia aihue hoi, he alii maoli no paha, hookahi no "ka po olohelohe ke kihapai." A no keia hewa a na mahiai o Napuu i hoopii aku ai ia Keawenuiaumi, nolaila, ae aku la o Keawenuiaumi, e make o Pikoiakaalala, me ka olelo aku nae i na mahiai, "E hoi oukou a ia Ehu, e hele mai e olelo no ka make o ka aihue, e like me kona kanawai, a e waiho iho no ia Pikoiakaalala me ka paa o kona mau lima i ke kaula, a e noho iho no hoi kekahi poe o oukou, e kiai no ka oukou lawehala, a hiki mai ko oukou alii, alaila, olelo hou a ike ia kona hewa, alaila, e make no ia."

A pau keia mau olelo a Keawenuiaumi, hoi aku la kekahi poe mahiai, a noho no hoi kekahi poe e kiai ia Pikoiakaalala. A hoopaa ia iho la no o Pikoiakaalala e like me ka Keawenuiaumi kauoha, a iaia e paa ana hele mai la ka ilio Pupulenalena [sic], a honihoni mai la iaia.

Me ka manao o Pupualenalena [sic] e kena mai o Pikoiakaalala, e luku aku i ka poe nana i hoopaa iaia i ke kaula, aka, no ka manao ole o Pikoiakaalala e hoopai koke aku i kona poe nana i hopu a hauhoa i ke kaula; nolaila, ua hoomanawanui oia e like me ka ke ’lii olelo hooholo.

Aia a ike ia ka la e hiki mai ai ka make iaia, alaila, ilaila e ikea ai na keiki kupua.

Ma keia wahi, e waiho iki kakou i ka olelo ana no ka paa ana o ke keiki kaulana Pikoiakaalala. A e nana pu ae hoi kakou, no ka imi ana o Pupualenalena [sic] i kona kahu.

Ia Pupualenalena [sic] e hookaawili ana malalo o na wawae o Pikoiakaalala e hookaawili ana malalo o na wawae o Pikoiakaalala, ia wa, pane iho la o Pikoiakaalala, me na hua olelo kaukau penei:

"E Pupualenalena [sic] ka ilio maikai, i oi ae mamua o na ilio a pau, mai manao mai oe owau kou kahu; aole, he kahu au no ka wa e mau ana ka punahele i ke ’lii, a i keia wa ua lawe aku ke ’lii i ka punahele mai oʻu aku, nolaila, e hoomanao oe ikou makua, a e hookolo aku hoi oe ma ka meheu o ka laua wahi i hele ai, malia ua noho laua ma kekahi wahi a laua i makemake ai, a ua noho ae la paha kekahi o laua me ka wahine hou. Ina o Kahili, a o Waiuli paha he kane hou, onoai ua ko ka laua mau mea i noho aku ai, he keiki kane paha, a i ole ia, he kaikamahine paha. A ina e loaa kekahi o ka laua keiki ea, o kou kaikaina ia, a o kou kahu io hoi ia. E lawe mai oe iaia ianei. Ma keia po no oe e hele ai, apopo hoi mai oe, ina no e loaa kau mea e hele ai, hoi mai no. Aka, ina aole e loaa, e hoi mai no oe, mai haalele oe iaʻu i ka la apopo; no ka mea, apopo no hiki mai ka mea nana ka Ai o Ehu, ina oe e hoohala i ka la apopo, alaila, aole paha oe e ike hou ana iaʻu."

A no keia olelo a Pikoiakaalala, ia wa, hoeu koke ae la o Pupualenalena [sic] no ka hele, a ike aku la o Pikoiakaalala e ane hele ana ka Ilio, alaila, olelo aku la ia mamua ae o kona hele ana. Ina oe e hele ana ea, e hoi mua aku oe a ko kaua mua, e paa pu aku oe me ona mau kalo eha, ame ona mau wahi ia eha. A ia oe e hele ai, o kahi no hoi aʻu e waiho iho ai i kekahi kalo me kahi ia, pela no oe e waiho pakahi ai i na wahi kalo me na wahi ia, a pau eha, alaila, hoohiki loa aku oe i ka aina kahi i noho ai ou makua. A ina ua hoi laua i Kauai e like me koʻu lohe, alaila, e honi aku oe i na kamalii oia wahi.

A lohe ae la o Pupualenalena [sic] i ka Pikoiakaalala olelo, o ka hoomaka iho la no ia o ka hele o ka Ilio imi kahu, me he makani la no hoi paha kana hola ana a komo i Mahiki, a hoea mawaho, o Kahuailanawai ia wahi, a he wai hoi ia; malaila i waiho ai o Pupualenalena [sic] i kekahi kalo me kekahi ia. Holo aku no keia, o Hamakua ia, a hala o Kamakua, kau ana keia i luna o Hilo, a ma Manowaiopae, waiho hou no keia i ka lua o ke kalo me ka ia. Hoomau aku no keia i ka holo, me ka honi no i kahi a na makua i hele ai, a hala ka Hilo paliku, holo ana keia i ke one o Punahoa, a ma Waiolama, malaila kahi i eli ai o Pupualenalena [sic] i ke one, a kanu iho la i ke kolu o ke kalo me ka ia. A o ka holo aku la no ia makai o Puna. Eia naʻe i ka po ia e holo nei, a hala o Puna, pii aku la keia ma Panau, a ma ke alanui ma Kalehu aku, malaila aku, a hiki ana keia i Ookuauli, a ma ka huli ma-o iki iho o Ookuauli, malaila kahi i hanu iho ai o Pupualenalena [sic], a loaa he wai ilaila, oia kela wai eli a Malualani, mamua naʻe ka ka Ilio eli ana, a waiho iho la i ka ha o ke kalo me ka ia, a mahope ka kela Alii i olelo ia, ka wai eli a Malualani.

Pau loa i ka waiho ia na kalo ana eha me na ia eha, o ka holo loa aku la no ia o ianei, a i ka wa kakahiaka nui, hiki keia ma Kamakamaka i Kau, iaia i hiki ai i laila, honi hele aku la ia ma kahi i noho ai kona mau makua. A i ka wa i mehana ae ai o ka la, ma ia wa i puhee ae ai na kamalii i waho e paani. A no ka ike ana mai hoi kekahi o na mea a pau oia wahi i keia ilio maikai, aka, o ua ilio nei o Pupualenalena [sic], aole ona makemake ke hoolauna mai na kanaka makua, aia no he kamalii, oia iho la kona mea e lealea ai. A no ka lealea o ua ilio nei i kamalii, nolaila, piipii ae la na kamalii iluna ona me kona onioni ole ae; aka, o ka honihoni wale no kana i kela keiki keia keiki. A ike ae la o Pupualenalena [sic] o kona kahu kekahi o Pupuakea, ia wa, hoohonehone loa ae la ka ilio ma na wawae o kona kahu, a hoohuhu aku la i ka nui o na kamalii. A no ka laka loa o ka ilio ia Pupuakea, a kahi no ia a ee ae maluna.

Ia Pupuakea no a ee, o ka manawa iho la no ia i holo ai ka ilio; a i ka wa a ka ilio i kaili ai ia Pupuakea, ia wa, hele aku la kekahi poe keiki a na makua lokoino ona, olelo aku la no ke kailiia ana o Pupuakea e ka ilio. Ia manawa, pane mai la na makua aloha ole penei: "Heaha la auanei ka hewa o kona ilio ana i ka ilio? Malia o ke kaikuaana ilio no ia one, ua noho mai la a manao, hele imi mai la, e like no me ke kauoha o kona makuakane, nolaila, kii mai la no ka ilio a e pono," pela ka olelo a ka makuahine o Pupuakea.

A ia Puapualenalena ma hoi e holo ana me kona kahu ma kona kua, hiki aku la laua i ka Waieli, eli iho la o Puapualenalena i ka ai me ka ia ana i waiho ai ilaila, a ai no hoi ke kahu a maona, o ke kau ae la no ia, o kau holo aku la no ia, ma Olaa laua i holo ai, a hiki laua i Waiolama, paina hou no ua kahu nei ilaila a maona, o ke kau ae la no ia, o kau holo aku la no ia ma na pali o Hilopaliku, a hiki laua i Manwaiopae, paina hou no laua ilaila, o ke kolu ia o ko laua ai ana. A mailaila aku a hala o Hamakua, hiki laua i Kahuailanawai, paina no laua ia kalo me ka ia, o ka pau no hoi ia; mailaila aku a hoea ana laua nei i ke kai hawanawana o Kawaihae, a hiki no hoi i kahi a Pikoiakaalala e paa’na.

A ma ia wa no hoi a laua i hiki aku ai, ia wa no hoi, pae mai ana o Ehu ke alii o Kona, ka mea hoi nana ka ai i aihue iaʻi e Puapualenalena. Ia Pikoiakaalala i ike iho ai i ke keiki me ka ilio, oiai e paa’na no ko na mau lima i ke kaula, ia wa, pane maila o Pikoiakaalala i ka ilio, penei:
"E Puapualenalena,
Ka maka o ka ilio imi kahu,
Loaa’ku i Kau, i Kamakamaka,
Aohe makamaka o kaua o nei wahi,
Ia oe no iaʻu ua pau."
A pau ke kanaenae ana o Pikoiakaalala ia Puapualenalena, alaila, kauoha mai la ia ia Puapualenalena, "E lawe e oe i ko kahu a kau wahi no hoi e ike ana he pono iaia ke noho, alaila, waiho aku oe iaia ilaila, hoi koke mai oe, no ka mea, aole i ike ia’ku keia hope, no ka mea, ua hiki mai nei ka mea nana ka ai."

A lohe ae la o Puapualenalena i kela olelo i hoikeiaʻe la, o ke amo ae la no ia i ke kahu ona, o kau haele aku la no ia a loaa iaia kahi kupono ke waiho aku i kona kahu, (Pupuakea) o Kapaniau ia wahi, ma o iki iho o Waima, maanei mai o Kalahuipuaa, aia malaila, he a-na, malaila iwaiho ai o Puapualenalena i kona kahu. A hoi hou no i Kawaihae, e like me ka Pikoiakaalala kauoha ia ia. A hiki no hoi o Puapualenalena i o Pikoiakaalala la, kakali iho la laua no ka mea e hiki mai ana mai na’lii mai.

A o Keakalaulani hoi, mai ko Pikoiakaalala wa i hoopaa iaʻi a hiki ma keia wahi i olelo iaʻe la, ua uhi paapuia ia e na ao poluluhi no kana kane o ka wa kamalii, a ua hoopulu mau ia kona mau papalina lahilahi e na waimaka o ke aloha kane, e hoohanini mau ia ana no hoi na kiowai a ka ua leikokoula no ka anoi a kona puuwai, a ua hele mau aku no hoi ia i o Keawenuiaumi la, e noi aku e hookuu mai ia Pikoiakaalala, aka, aohe he komo iho o ke aloha iloko o Keawenuiaumi no ke noi a kana kamalei no kana mea i ehaehaʻi kona puuwai lahilahi.

Ia Ehu hoi i kiki ae ai i o Keawenuiaumi la, kuka pu iho la laua no ka make o Pikoiakaalala. A hooholo ia ka make o Pikoiakaalala imua o na Ilamuku, me ka waiho ia a kekahi laʻe, alaila, hooko ia ke Kanawai a Ehu i kau ai no ka poe aihue ai, e like me ka mea i haiia mamua. A ma ia po iho, lohe aku la ke kahuna a ke alii, o Lonokahuna no kela mea i hoikeiaʻe la, ia wa, hele mai la ia a imua o Keawenuiaumi, pane aku la ia penei: "Ea! Auhea oe e ke alii, ua lohe ae nei au, ua hooholo ae nei o lua me Ehu e make ko hunona o Pikoiakaalala, no ka aihue ana o ka ilio i ka ai a kakou e ai nei? Ina pela ea? Aole peia e pono ai, ina oe e pepehi aku i ko hunona ea? Alaila, e pau loa ana kakou i ka make, no ka mea, o kakou pu no ia e ai nei i ka ai aihue a ka ilio. A ua ike no oe i ke ano o ko hunona, ua ku ka iole i kahi loihi loa, a ua ku hoi na manu hanaino waa o Hilo, a he mau hia pai ole wale no he nui kana i hanaʻi, a pela no hoi ka ka ilio mau hana nui. A pehea auanei kakou e pakele ai? Hookahi wale no pakele o ka hookuu aku, oia hoi ia ko laua la aihue ana i ka ai a na laua la wale iho no e ai nei, aole, na kakou no e ai nei na ka poe nui, aohe o laua la ohua, elua wal eno laua la." Ma keia olelo a ke kahuna i a-kakuu iho ai naʻlii, a hookuu aku la i ke kino o Pikoiakaalala.

A hookuu ia o Pikoiakaalala, ma ia wa, pane aku la o Pikoiakaalala ia Keawenuiaumi, "Auhea oe e ke alii o Hawaii nei? Ua hooili mai oe i ka hanohano oʻu i na la i naue ae nei, aka, o ka mana, me oe no ia, a ua hoowahawaha mai oe iaʻu, me ka lawe aku i na mea a pau au i haawi mai ai iaʻu, nolaila, ke ku nei no au a hoi i koʻu wahi." A pau kana olelo ana imua o Keawenuiaumi, o kau haele aku la no ia me ka ilio Puapualenalena, me ka haalele aku hoi i kana hiwahiwa o ka ua kanilehua o Haili.

A hiki laua ma Kapaniau, i kahi hoi a Pupuakea e noho ana i ka malu o ke a-na. Ilaila, kauoha ae la o Pikoiakaalala i ka ilio (Puapualenalena,)  "E noho no olua ia nei e hanai ai oe i ko kahu a nui, alaila, aia no no hoi ia i ka olua wahi e hele aku ai, a o kou kahu iho la no ia, eia au ke hoi nei i kahi hanau o kaua i Kauai, e aloha auanei o lua."

[Ma keia wahi, ua pau ka olelo ana no Pikoiakaalala, ua hoi aku la kela i Kauai i na pali o ahi. A no ka malama ana a Puapualenalena i kona kahu ka olelo i koe.]

No ka malama ana o Puapualenalena i kona kahu ia Pupuakea.

I ka ilio me ke keiki e noho ana i ke a-na o Kapaniau, ike iho la ka ilio i ko laua hemahema no na mea aahu me na mea ai hoi, hele aku la ia e aihue moena, kapa no laua, a loaa iamau mea, hele no hoi e aihue ia a me ka ai. A makaukau laua no na mea a pau i hoikeiaʻe la, alaila, i ka wa i nui ai o Pupuakea, ono ae la ia i ka awa, ia wa no hoi i hele ai o Puapualenalena i ka aihue awa ma na pali o Kahulaana, a hoihoi no, inu no hoi ke kahu, pela no kana aihue ana a pau ka awa o Kahulaana, a hoihoi no, inu no hoi ke kahu, pela no kana aihue ana a pau ka awa o Kahulaana, mahuna no hoi o Pupuakea i ka awa, o ka Puapualenalena hana mau no ka hanu i kahi e loaaʻi ka awa. Oiai ua nee eia nei ka awa a pau o na pali, a hookahi wale no pali awa i koe, o ka pali o Opaelolo, oia awa, no ke alii no Keawenuiaumi.

A ma kekahi po ae, hiki aku la o Puapualenalena ma Opaelolo, aka nae, aohe alanui e ae e hiki ai o Puapualenalena, no ka paa i kiai, pii aku la ia ma ka pali laumania hiki ole ke hele ia. Malaila oia i pii ai a loaa iaia ka awa, huhuki no hoi ia a kaumaha hoi ana, a pela no i ka lua o ka po, a ma ke kolu o ka po o ka hiki ana i Opaelolo, ma ia po i loaaʻi o Puapualenalena i ka poe kiai awa, a i ka wa i loaaʻi i ka poe kiai, hopu iho la lakou i ka ilio, me ka puliki a paa, oi aumeame na kiai awa me ka ilio mai ka honua mai a hala loa ilalo o ke kahawai, oi oni ae no hoi o Puapualenalena a aohe he hiki ae, no ka nui loa o ka ikaika o ka poe e puliki ana iaia. A o ke ao e ae la no ia, o ka hookino pohaku iho la no ia o Puapualenalena iloko o ka wai.

A ina kini awa no e paa ana me ka manao no he ilio maoli, i ao ae ka hana, e paa ana lakou i ka laau a Kekuaokalani. Aka nae, he kino pohaku ka lakou e puliki ana; a me he ilio maoli la no hoi ia pohaku e waiho la ma Opaelolo maluna aku o Waipio, a hiki i keia la, a ua ike mau ia no hoi e ka poe e hele ana malaila.

Ma keia wahi i manao iaʻi, ua make no o Puapualenalena ilaila, no ka mea, aia ke waiho la kona kino ilaila a hiki i keia la a kakou e olelo nei. Ma keia wahi no hoi, ke hoopau aku nei au i kaʻu olelo ana no Puapualenalena, no ka mea, ua hookala kupua iho la, kua pohaku ana kela. No ke kahu Pupuakea kahi olelo iki i koe.

Ia Pupuakea e kali ana i kana imi loaa, o i kali wale a aohe hoi aku, o kona noho iho la no hoi ia i ua ana nei, oiai ua nui ka ai, ka ia, a me ka awa. Malaila no o Pupuakea i noho ai, a ui, o kona kino nae, he aa. A loaa wale oia ia Kalanikapuakeawe ilaila, ua hele no hoi a mahuna i ka awa o Pupuakea, a lawe keiki hookamaia e ka Keawenuiaumi keiki, oia o Kalanikapuakeawe. A o kana keiki ponoi o Lonoikamakahiki. Nolaila i lilo ai o Pupuakea he hooilina aina no Lonoikamakahiki.

Ina hoa kaana o Pikoiakaalala ke aloha waianuhea; ma keia wahi, ke hoi nei o Pikoiakaalala e ai i ke ko eli o Halalii. E hoomaha ae ana ka mea nana e uleu nei maluna o ke keokeo o ke kanana.

Me ke aloha ia oukou,
S. M. Kaui
Kulanakauhale Alii, Oahu