Skip to main content

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 12

S. M. Kaui
March 1866

He ka‘ao kēia no Pīkoiakaʻalalā, ke keiki akamai ho‘i i ka pana ‘iole. Ua pa‘i ‘ia ia mo‘olelo i Ka Nupepa Kuokoa ma ka lā 3 o Malaki i ka makahiki 1866. He mo‘olelo puka pule nō ia mai ka lā 16 o Kēkēmapa i ka makahiki 1865 a hiki i ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866. ‘O S. M. Kaui ka mea nāna i kākau i kēia mo‘olelo. He mau mana ko ia ka‘ao a he lei nō ho‘i ia na ke kūpuna kākou i wili ma ke ao nei. E nanea pū kākou i ke ‘ala onaona o ia lei.


O ke ano o ka heiau, ua niniia i ka pohaku, ewalu anuu hiki i ka hale; a he pa ki ka pa o ka hale, he pa laau mawaho loa o ka heiau; a ma ka pa ki kahi e kau iaʻi o na pu hapa kani, a ma ka puka ponoi o ka hale kahi e paaiaʻi o Kihapu e  na lima o na kiai puka. A o ke ao ae la no ia me ka moe ole o ke akua; o ka hoi aku la no ia o Puapualenalena me ka luhi a moe no ma kona wahi e moe mau ai. A  ao ae, kuka iho la o Pikoiakaalala ma me Keawenuiaumi no Puapualenalena, no ka moe loa. "A heaha la ke kumu o ka hookananuha ana o ua ilio la e moe mai nei?" wahi a Keawenuiaumi. A hooholo ia’ku la keia olelo i na makua o ka ilio. A aohe no hoi o lakou mea i naauao iki i ke kumu o ko ka ilio hookananuha ana; ia wa, kii ia’ku la ke kahuna a ke alii, oia o Lonokahuna, a hele mai la ia a imua o Keawenuiaumi a me na’lii, a me na makua hoi o Puapualenalena. A pane mai la ia i kana olelo penei:

"Auhea oukou e na’lii a me ka poe o ka ilio i hele pu mai ai, ua pae mai oukou i Waipio nei i ka la a oukou i pae mai ai, ua ai oukou i ka ai me ka ia, puaa, moa, a me na mea ai a pau, aole oukou i manao i mea ai na ka ilio, aka, ua lawe aku paha oukou i ke koena o ka oukou mea ai, aole he ai ka okoa, he ia ula, he puaa lau, he moa lawa, no ko oukou manao ole e hanai i ka ilio mamua ae o ko ia la hele ana i kahi o ka oukou mea i manao nui ai, nolaila, oia ke kumu o ko ka ilio hookananuha ana, aka, aole i ka ilio wale ia mea, aia no ia kakou pu no kekahi."

A no ka oiaio o ka kek kahuna olelo ana, nolaila, kena ae la ke alii e hana ia kekahi mau mea ai kanaenae no ka ilio e like me ka ke kahuna olelo. A makaukau na mea ai i olelo ia, hoala ia’ku la o Puapualenalena, a ala mai la ia, a ai iho la; akahi no a komo ka ai iaia. I loa no i ka la a kaalo ae ma ka welau o na pali o Waipio, a uhi lea mai la ka uwahi noe a ka lawaia manu o Pokahi. Hoeu ae la na puapua o Puapualenalena, a i ka wa o ka polehulehu ana iho o ke ahiahi, o ka manawa koke iho la no ia o Puapualenalena i hiki ai ma kahi mau ana e kiai ai; oia wahi, ma ka huli maanei o Kapaliakaluahine, he wahi awawa mawaena, ma keia aoao aku o Koaekea, malaila no o Puapualenalena e ku ai. A iaia i hiki ai i kona kulana mau, nana’ku la ia, e liuliu ana kini akua i ko lakou ai-na ahiahi. A pau ka lakou ahaaina ana, puhi ia o Kulu-e, he pu hoomalu ia no na akua, aole e hele liilii, a pau ke kani ana oia pu, nana’ku la no keia, e hoonoho ia mai ana ka poe a ke akua, a maloko o ka lalani, ka pukui akua, a maloko o ka pukui, ka poe a ke akua, a maloko o ka poe, ka hale o ke akua. Oia na poe a ekolu ana i ike ai, akahi no a hana ia pela, eia ke kumu o ka hana ana pela a na'lii o ke akua, no ka ike ana o Kukahuna ke kahuna a ke akua, he kupua o Puapualenalena, eia la ke hoomakakiu mai nei i kahi e loaaʻi o Kihapu, pela ka wanana ana a Kukahuna i na'lii o kini o ke akua. Nolaila i hanaiaʻi na poe kiai ekolu i olelo iaʻe la. O ka lakou no hoi ia, aole hoi lakou i ike i ko ka ilio mana.

A o ka hana mau i na waha o ke akua, o ka uwauwa, penei:
"A hai ka wawae o ke akua opa,
Ke nee wale la ke akua iki,
Ke haa wale la ke akua loa,
A haa au-e, haa au-e."

Pela mau ke mele a na akua e uwauwa ai, a pau ka hula ana, puhi no hoi na akua iaia ke puhi o na pu. Hoomau aku la no o Puapualenalena i ke kiai me ke kanalua ole, a no ka waha-kou launa ole o ke akua, aohe noho a moe iki iho na maka o ke akua.

Ua pono ko lakou la ala ana, no ka mea, o ko ke akua wahi no ia o ka po; a no ka uluhua nui o Puapualenalena no ka makaala o kini akua, nolaila, hoomaka aku la o Puapualenalena e hana elike me kona ano kupua, e unuhi aku ana keia i kona kino i ka loa, o ka moe ia iho la no ia o kahi heiau mai kekahi aoao a kekahi aoao, hookahi no ka moe ana iho, pau loa kekahi poe aku i ka pepe malalo ona, a o ka nui no nae o ke akua koe no lakou. Ia Puapualenalena i moe ai i ka heiau, aohe he oni iki, moe malie loa keia, me ka hoonana i kona ihu, ke piipii la kini o ke akua e heihei ai, hoololo loa no keia, a no ka manao o ka poe akua ua hiamoe loa ka ilio, nolaila, olelo ae la kekahi i kekahi, "he ilio ikaika ole keia, a ua hiamoe loa, e aho e moe kakou, o ka hina iho la no ia o ka lalani akua a pau i ka moe, a pepelu wale iho la no hoi ka pukui akua, a pau i ka moe, a lapee wale iho la no hoi ka poe o ke akua, a pau i kamoe; uhi wale ia’ku la no ka mana o na’lii o ke akua iloko o ka hale, ua pau i ka moe. A o na akua hoi ia ia o Kihapu, hihihina like iho la no laua ma ka puka o ka hale moe loa.

A ike ae la o Puapualenalena ua pau loa ke akua i ka hiamoe, hooemi mai la ia i kona kino a uuku, e like me ke kino mau ona, o ke ala ae la no ia a lalau iho la ka waha ia Kihapu a moni aku la, a hemo iki mai la a ike ae la ia Kulu-e, a paa ma ka waha, a o ka holo aku la no ia o Puapualenalena, o ka holo o ka lele a haule ana keia i ka wai o Waimihi. Ia wa, hikilele ae la o Kukahuna, ke kahuna a ke akua, hoala mai la i na kiai puka, i ala ae ka hana o na kiai puka, aohe ka mea i ko laua lima o Kihapu, o ka hooho ae la no ia o laua, "Ua lilo o Kihapu e! Ua lilo o Kihapu e!!" O ke alualu aku la no ia o ke akua, a haule i lalo o Lalakea, hiki ana o Puapualenalena ma ka puka pa o Pakaalana, o ka poe akua mai no hoi a au ana i ka wai o Waimihi, komo loa aku la o Puapualenalena iloko o ka hale o ke alii, o ka mea i kapa iaʻi o kela wai o Waimihi, no ka loaa ole ana o ka ilio me ka pu i ua poe akua nei, nolaila, mihi iho la na akua kiai puka no ko laua make i ko lakou alii akua, no ka lilo ana i ka hiamoe, lilo ka pu i ka ilio, aia no kela muliwai ma Waipio.

A o Puapualenalena hoi, ia ia i komo ino aku ai iloko o ka hale o Keawenuiaumi i Pakaalana, no ka makau o loaa mai i ke akua, nolaila, haule ino iho la mai kona waha iho kekahi pu, oia o Kulu--e, pa no i ka paepae o ka puka komo o ka hale, niho mole ka waha o ia pu. A no ke koele ana oia pu ma ka puka o ka hale, nolaila, hikilele ae la o Keawenuiaumi mai kona hiamoe mai, i nana mai ka hana o ka ilio, me ka pu e waiho ana ma ka puka o ka hale. Oiai akahi no a komo o Puapualenalena iloko o Pakaalana.

A ua manao iho no hoi o Keawenuiaumi o Kihapu ka pu i koele ai ma ka puka o kona hale. A olelo aku la ia i ka ilio, "Ua naha iho la paha ka pu?" I lalau aku ka hana o ua’lii nei, ua niho mole io no, minamina iho la o Keawenuiaumi, me ka manao paa o Kihapu no ia, eia ka o kahi pu ia e kani mai ai i ke ahiahi. A o Kihapu, e i aku ka iloko o ka olo o ka ai o ka ilio; a ma ia wa no, nee aku la o Puapualenalena a ma ke alo o Keawenuiaumi, e waiho ana ma kona alo ka paepae kapu, o ka hooluai mai la no ia o Puapualenalena, a oili ana o Kihapu mai kona waha mai, o ka haule iho la no ia a pa no iluna o ka paepae kapu o ke alii, hele no hoi ke-o o ke kani a lohe ka poe akua alii, ka poe hoi nana ka pu. A o Keawenuiaumi hoi, paiakuli na pepeiao no ia haule ana mai a Kihapu. Pane mai la o Keawenuiaumi i ka ilio, "Ua naha iho nei paha hoi ka pu, me [sic], iho no hoi?" Lalau iho o Keawenuiaumi i ua pu la a milimili, me kona nana i kahi i naha, aole i naha o Kihapu, i puhi ae nae ka hana, he palalu ka leo, aole he kani e like me kona kani mua. A i ke ao anaʻe, i nana ia iho oloko o Kihapu, ua hai ke kileo, no ka ikaika loa o ka haule ana iluna o ka paepae kapu. A no ia hae ana o ke kileo o Kihapu, nolaila, komo iho la ka hoowahawaha iloko o ko ke alii naau, a hoopuka ae la i kona manao hope, penei hoi ia:

"Ua mahalo wau ia oe e Pikoiakaalala no ka make ana ia oe kuu mau enemi mua, oia na manu, a ua uku aku hoi au ia oe i ka uku i oi ae mamua o na waiwai a pau oʻu, oia hoi kuu kaikamahine ponoi, a ua hooili aku hoi au ia oe i ka mana a pau o koʻu Nohoalii ana. A no kuu enemi hope hoi, oia o Kihapu nei, ua haawi aku no au nau e kii, a no ka loaa ole ia oe wahi au, nolaila, kuhikuhi mai oe iaʻu i ka mea loaaʻi o Puapualenalena nei; a ua olioli ae no hoi ka manao no ka hiki kino ana mai o Puapualenalena me kona mau makua pu, me ka manao e loaa ana no o Kihapu me ke kina ole, eia ka hoi e kina ana ka mea a koʻu naau i kuko nui ai. Loaa la hoi ka pu o koʻu mau heiau, ina aohe e kina o Kihapu, a no keia kina ana, aole ana waiwai i koe, i makemake ia no ka pu i ke kani. A pela no paha auanei e waiho kina ai keia pu (Kihapu) a kau loa aku i kaʻu mau pua. A heaha la kaʻu ino i hana ia mai ai au e ka ilio i ka ino? A no keia mea pono ole i koʻu manao, nolaila, ua oi loa koʻu minamina i ka pu mamua o oukou, no ka mea, o oukou he poe kino make wale no, a me aʻu pu no hoi kekahi, a o kaʻu mau pua aku ke puka i ke ao, a o keia pu kina i koʻu wa e ola nei, o kana waiho kina iho la no ia a kau i ka puaaneane."

[Nolaila, e na hoa heluhelu o keia kaao, ua lohe wale au, eia no o Kihapu ke waiho nei i keia wa me na’lii o kakou; a he like no me kaʻu mea i hai ae la maluna, ua hai ke kileo, aohe no hoi he kani ke puhiia.]

A ma keia kumu nui i olelo iaʻe la, no ke kina ana o Kihapu, nolaila, komo iho la ka hoowahawaha nui iloko o Keawenuiaumi no Puapualenalena a na ia hoowahawaha ana i ka ilio, pau pu me na makua, me Kahili laua o Waiuli. Ua hala ae la hoi ke kae makemake o ke alii no lakou, a olelo aku la ia lakou, e hookaawale i ko lakou noho ana mai kona alo aku.

A pela no hoi i hoko iaʻi ka manao o ke alii, a eu ae la o Kahili me Waiuli no ka hele, a ia laua e liuliu ana no ka hele, ninau mai la o Pikoiakaalala, "E hele ana olua i hea?" "Ma kahi no hoi paha e hele ai," wahi a Kahili ma. Ma ia wa, hoohuakaeo aku la o Pikoiakaalala e hele pu, me ka olelo aku, penei: "O olua hele, owau hele, no ka mea, aole na olua iho ko olua hiki ana mai i Hawaii nei, i hiki mai olua no ka maikai o na olelo a maua me kuu makuahonowai alii Keawenuiaumi nei, mamuli o kona enemi ana i enemi ai, oia hoi keia Kihapu e waiho nei i kona alo. No koʻu manao i mea e looaʻi kona enemi hope, nolaila hoi au i kii aku ai ia olua me ka ilio a olua e hele mai i Hawaii nei. A ua hele mai olua me aʻu a me ka olua keiki ilioi maikai pu hoi, a ua hooko no hoi ka ilio e like me kona makemake, a eia o Kihapu ma kona lima (Keawenuiaumi). A ma ka ke alii olelo hoi a kakou i lohe ae nei, ua hoowahawaha ia ka ilio Puapualenalena no ka hai ana o ke kileo o Kihapu, a palalu kana kaai ana. A owau hoi o Pikoiakaalala nei, ka hooilina o kona Noho Alii ana, ke olelo paa aku nei au imua ona a me olua na makua o ka ilio maikai. He mea make hewa wale no ka hoowahawaha ana o Keawenuiaumi no Puapualenalena, a me ka hui pu mai me olua, a me aʻu pu mai no paha kekahi; no ka mea, aole no ka makemake o Keawenuiaumi ia Kihapu, e kii a e lawe mai i mea e waiho ai a kau i kana mau pua, wahi ana, aka, no kona luai ana i kona ona awa wale no ke kumu o kona ukiuki nui, no ke kani ana o Kihapu; a ka inoa hoi o ke kani kana mea i ukiuki nui ai, a he aha la hoi ka hewa ke kani ole o Kihapu?"

A ma keia olelo a Pikoiakaalala imua o Keawenuiaumi, kulou iho la o Keawenuiaumi me ka ekemu ole, aohe eaʻe o ke alii no kela mau olelo a Pikoiakaalala i olelo iaʻe la maluna, nolaila, pane hou aku la o Pikoiakaalala i na makua o ka ilio penei:

"Ina olua e hele e like me ka ke alii olelo, alaila, e lawe no olua i na makana a pau aʻu i makanaʻi ia olua, a ua hookoia no pela. A o ka ilio hoi a olua o Puapualenalena, e noho no pu maua iluna o ko maua noho aupuni, oiai ua lanakila like maua maluna o na enemi nui o ke alii Keawenuiaumi. A owau no hoi kona kahu nana e malama a hiki i ka hopena o ko maua ola ana, aka hoi, ina no hoi e pau ae koʻu punahele ana," no ka minamina o Pikoiakaalala ia Puapualenalena ke kumu o kona kaohi ana, a no ka maikai o na olelo a Pikoiakaalala, nolaila, ae mai la na makua me ke kanalua ole. A o ka ilio pu no hoi kekahi i ae iho iloko ona, e noho no me Pikoiakaalala.

A ma keia wahi, akahi no a lilo o Pikoiakaalala i kahu no Puapualenalena, a noho iho la no hoi laua me Pikoiakaalala; a o na makua hoi, o ko laua uhaele aku la no ia maluna aku o Hamakua, a pela aku a noho ma Hilo, a liuliu iki malaila, hele hou no a noho iki ma Puna, a he mau la wale no malaila, o ka hele loa no ia a Kau, malaila kahi i hookahuahale ai ko laua noho ana. A i ko laua wa i noho malihini aku ai i Kau, ia wa laua i lilo ai i ka wai, o Kahili no hoi, noho aku la ia me kekahi wahine kamaaina, a pela no hoi o Waiuli, ua noho aku la no hoi ia i ke kane kamaaina, e like me ka mea mau i ko Hawaii nei i ka wa kahiko, ka noho aku a noho mai. A ma ia moe ana o Kahili i ka wahine kamaaina, o ke ko iho la no ia o ka laua keiki, a ewalu paha malama, loaa ka hakaka iwaena o Waiuli me ua punalua kamaaina i ka malihini, nolaila, hookuke aku la ke kamaaina i ka malihini, oiai o ka mea no hoi ia nona ia aina, o Kaalaala ka inoa o ua aina la, aia ma Kau.

A hele o Waiuli me ka manao e hoi i Kauai, a no kona hele ana, nolaila, komo iho ka ke aloha wahine o Kahili ia wa, a hele pu aku la laua, a o kau hoi hou ae la no ia. A haalele aku la o Kahili i ka wahine kamaaina, oiai ua nui loa kona opu, me ka olelo aku nae i kua wahine kamaaina nei, penei: "Auhea oe, ke noho la oe i kou aina hanau, a ke hoi nei no hoi maua me kuu hanaukama i ko maua aina hanau o Kauai, a ina e hanau mai oe he kaikamahine, alaila, e kahea aku no oe i kona inoa ma kou aoao, aka hoi, ina he keikikane kau e hanau mai ai, e kahea iho oe i kona inoa, o na hulu ma ka lemu o ke keiki ilio a maua, oia o Puapualenalena, a ma kona mau hulu puapua au i hoomanao ae la iaia. A e kapa iho oe o o [sic] Puapuakea, ina he keikikane hoi," a pau ka Kahili kauoha ana i kana wahine hou, o kau holo aku la no ia i Kauai ma ka waa.

Noho iho la hoi ka wahine hapai keiki, a elua malama puni, o ka hanau aku la no hoi ia he keikikane, a kapa ia iho la no hoi i ka inoa e like me ka Kahili, o Puapuakea. A nui o Puapuakea, a loaa na olelo a pau, a ma ia wa, he oi loa ka hana ino o ke kana hanaukama a ka makuahine, me ka olelo aku, "Auhea kou makua e na wahi keiki makua ole?" Hoka wale iho la no o Puapuakea, a ninau aku la i kona makuahine, "Auhea la hoi koʻu makuakane?" "Aohe ou makuakane, he keiki oe no kuu wa lealea."

A no keia olelo kupono ole a na makua, nolaila, hele aku la o Puapuakea a hoopili wale aku la me kekahi poe kamalii, a na ia poe kamalii oia i malama, a hiki wale i ka manawa i loaaʻi i kona kaikuaana ilio Puapualenalena, ma Kamakamaka i Kau kona wahi i noho ai.

E waiho iki hoi kakou i ka olelo ana no na makua o Puapualenalena a me Puapuakea, a e olelo hou kakou no Puapualenalena me Pikoiakaalala kona kahu hope.

A ia Puapualenalena ma i noho aku ai mamuli o Keawenuiaumi, malama pono no hoi o Pikoiakaalala iaia, me ke kaniuhu ole. A ia Keawenuiaumi hoi i makemake ai e hoi i Kawaihae e noho ai, o Pikoiakaalala ma no kekahi me ka ilio. (Aole i pau.)