Skip to main content

He Kaao no Pikoiakaalala: ke Keiki Akamai i ka Pana - Helu 11

S. M. Kaui
February 1866

He ka‘ao kēia no Pīkoiakaʻalalā, ke keiki akamai ho‘i i ka pana ‘iole. Ua pa‘i ‘ia ia mo‘olelo i Ka Nupepa Kuokoa ma ka lā 24 o Pepeluali i ka makahiki 1866. He mo‘olelo puka pule nō ia mai ka lā 16 o Kēkēmapa i ka makahiki 1865 a hiki i ka lā 10 o Malaki i ka makahiki 1866. ‘O S. M. Kaui ka mea nāna i kākau i kēia mo‘olelo. He mau mana ko ia ka‘ao a he lei nō ho‘i ia na ke kūpuna kākou i wili ma ke ao nei. E nanea pū kākou i ke ‘ala onaona o ia lei.


Eia na inoa pakahi o na waiwai a pau a Pikoiakaalala i haawi aku ai ia Kahili:

"O ke Paiula ko Waipio kapa,
O ka Aeokanaloa ko Waimanu kapa,
O ka Ihuanu ko Kohala kapa,
O ka Puaniu ko Kona kapa,
O ke Kapeke ka Malo,
O ke Keokeo ko Kau Kapa,
O ka Uaua ka Malo,
O ka Eleuli ko Puna kapa,
O ka Puakai me ke Kuaula ka Malo,
O ka Ouholowai ko Olua kapa,
O ka Eleele ko Hilo kapa,
O ka Ahu-moena makalii o Puna,
O ka Ahuula hulumanu,
O na Lei-mamo me na Lei-hulu Oo."

A pau ka hookupu ana no na waiwai i hoikeiaʻe la maluna, pane mai la o Kahili, "E! Auhea oe a ka hunona a ke alii nui o Hawaii? Ka mea nana i hookupu mai nei iaʻu i nei mau waiwai laha ole; e hoi au a i koʻu wahine ia Waiuli, a me ka ilio a maua, e olelo aku au ia laua, e holo maua i Hawaii me ka ilio a maua." Ae aku la o Pikoiakaalala, "Ae, o hoi a ko wahine a me ka ilio a olua, olelo aku oe, eia no iaʻu ka makana o ko wahine a me ko ka ilio o Puapualenalena; alia nae oukou e hele mai i keia mau la, aia a hoi mai makou mai ka huakai makaikai a ke aliiwahine aʻu ia Niihau me Kaula, alaila hele nui mai oukou."

A pau na olelo i hoikeiaʻe la, o ka hoi no ia o Kahili me ka haawe ukana ana, oia hoi na waiwai i hoike ia maluna. A hiki no hoi imua o ka wahine, i kahi no i hele ai o Puapualenalena, i kana hana mau o ka aihue i mea e loaaʻi ka ai ame ka ia, ke kapa o kona mau makua, i kela la keia la. A olelo aku la no hoi o Kahili imua o kana wahine o Waiuli, no na olelo a pau i hai ia maluna, a hoike pu aku la no hoi i na waiwai a pau. He mea e no hoi ka hauoli me ka olioli nui o Waiuli, no ka ike ana i ka waiwai luaole o Kahili, lelele ae la ia iluna me ka pu-o i kona mau lima, me ka olelo iho, "Aohe hoi he wa a ua palupalu hoi kaua, loaa ana nei mea laha ole o ka Ahuula me na lei hulu mamo o Hawaii; a no wai keia mau waiwai?" wahi a Waiuli. "No ke alii o Hawaii, oia no kaʻu i hai aku nei ia oe." "Auwe! I aha la auanei ka kaua makana i ke alii o Hawaii?" wahi a Waiuli. Alaila olelo aku la o Kahili, "Aohe a kaua makana e ae i ke alii o Hawaii, o ka kaua keiki o Puapualenalena wale no," "Heaha la hoi ka hewa! O ka ilio hele no hoi paha, o kaua hele no hoi," wahi a Waiuli.

[E hoomaha iki hoi kakou i ka olelo ana no Kahili me Waiuli; a e kamailio ae hoi kakou no Pikoiakaalala ma me Keakalaulani.]

Ia Kahili no hoi a hoi aku, a ikekahi la ae no hoi, o ka holo no ia o Pikoiakaalala ma i Niihau, a inu o Keakalaulani i ka wai a ka Paoo i Lehua; a ai i ke ko eli o Halalii. A o ka holo loa no hoi ia o na waa a Kaula, ma ia la hookahi no, a hoi mai no a Kauai i ke ahiahi oia la. He oi no hoi ka holo o na waa, a noho no i Wailua; a lohe aku la o Kahili ma ua hoi mai na’lii o Hawaii, o ka hoeu ae la no ia o laua no ka hele, a o ka hele nui mai la no ia mai Koolau mai, me ka ilio no hoi a laua. A hiki ana no hoi i Wailua, a hui ae la Kahili me Pikoiakaalala; a o Waiuli hoi me Puapualenalena, hoopepe ano kuaaina wale iho la no laua. A ike mai la o Pikoiakaalala i a Waiuli me Puapualenalena e noho hoopepe ana, ia wa, lawe mai la o Pikoiakaalala i na makana no Waiuli, a pau ka hookupu ana no Waiuli, a ma ia wa no hoi, kena ae la o Pikoiakaalala e hoomakaukau i na waa, a e halii ia ka pola o na waa i ka Ahuula, haliia no hoi a paa ka pola o na waa, kena ae la o Pikoiakaalala i na ai-puupuu e mama i ka awa kau laau o Puna, a e hia i ke ahi aunaki, a e ho-a i ka imu, a-a ke ahi, ho-a ka imu, e kalua ia ka niu hiwa, ka ia ula, ka puaa lau, a me ka ilio lau. A mo-a na mea a pau i oleloia, alaila, ku ae la o Pikoiakaalala a kanaenae aku la imua o Puapualenalena, me na mohai i ka lima, a pule aku la penei:

"Eia ka ai me ka ia ula,
Ka niu hiwa me ka puaa hiwa,
Ka ilio lau ka moa lawa,
Eia ke kanaenae ia oe,
He mohai nou no ke aiwaiwa,
Ka Ilio nana e hue na kupua,
O Puapualenalena,
He lena ka hulu,
He iii ke kua, he kea ke Alo,
He ula ka maka,
I hanau ia e Waiuli,
Loaa oe he alualu,
He alu ke kua, he alu ke alo.
O ko alo la haliu mai,
Eia au o Pikoiakaalala,
O ko hoa heihei o ka wa kamalii,
He oi oe, he pai iaʻu,
Haele papapai kaua,
Eia ka ai la he awa,
O ka awa i ahaiia e ka manu,
E inu e ka Ilio."

O ke ala ae la no ia o Puapualenalena a inu ana i ka awa, a ai no hoi i na mea a pau i mohai ia iaia.

A pau ka ai ana a Puapualenalena alail, hapai ia’ku la e na kanaka a luna o ka pola o na waa i haliiia e ke kapa hulu, hele kela a nuanua; a o ka holo no ia i Hawaii. O ka holo nui mai la no hoi ia mai Wailua Kauai mai a mawaho o Waianae, o ka lele aku la no ia o Puapualenalena iuka, me ka ike ole o Pikoiakaalala ma a me na makua ona, o ka anuu wale no ka keia e moe mai nei iluna o ka pola o na waa, o ka holo no hoi ka na waa ma kai me Pikoiakaalala ma, a o Puapualenalena hoi, pii mai la ia ma Pohakea, a iho ma ka huli o Ewa, a mai Ewa aku hoi a ma Waialua, a mailaila ae ka holo ana ma Koolau a ka lae o Makapuu, hoi hou no a kai o Puuloa, puni o Oahu ia manawa, aole paha i hapa la, no ka mea, ua oi loa aku kona mama mamua o ka holo o na waa. A loaa na waa ia Puapualenalena i Puuloa, a ee aku la o Puapualenalena me ka ike ole ia mai oia nei e ka poe oluna o na waa.

A ma ia la no hala o Oahu, kaalo ana na waa mawaho o ka Laeokalaau, a no ke kokoke ole aku o na waa iuka, nolaila, au aku la o Puapualenalena a pae ana i ka Laeokalaau me ka ike ole ia no, holo aku la o Puapualenalena ma ke Koolau o Molokai, ke mau nei no hoi ka holo o na waa mawaena o Molokai me Lanai, o ke kai hoi ia o Pailolo. A i na waa i kaalo ae ai mawaho ae o Kaunakahakai, nana aku la ua ilio nei, a no ka hala loa iwaho o na waa, a o ke koe no hoi o kela wahi i hala ai i na waa mai ka Laeokalaau mai a Kaunakahakai, nolaila, hoomau aku la no o Puapualenalena i ka holo a hiki ana i ka Laeokalaau, a hoi hou no a loaa mai no na waa mawaho ae no o Kaunakahakai; a o ka au aku la no ia o Puapualenalena a ee ana ma kona wahi, me ka ike ole ia no e ko luna o na waa.

A mailaila aku a mawaho ae o Lele, (Lahaina) lele hou no o Puapualenalena iuka, a poai hele ae la ia Maui, a puni o Maui ia la hookahi no, a hui ae la me na waa i ka Laeokaoio i Honuaula, a malaila kahi i ee hou ae ai o Puapualenalena, a he mea mau no hoi i ko luna poe ka ike ole ia no kona hele ana a me kona hoi ana mai.

O ke kumu o ko Puapualenalena au ana, e makaikai i na moku i olelo iaʻe la. O Oahu, o Molokai, o Maui, no ka olelo a Pikoiakaalala, aole e pae aina iki lakou, no ka mea, ina e pae aina lakou, aole e hiki wawe i Hawaii. A oiai hoi, ua lohe wale ia o Puapualenalena e na’lii o kela mau moku i haiia’e la; a no ka manao o Pikoiakaalala o lilo o Puapualenalena i ke alii o Oahu, me ko Maui, oia ke kumu i olelo paaʻi o Pikoiakaalala, aole e pae iuka. A no ka makemake hoi o Puapuaplenalena e ike ia uka, a kakou i olelo ae nei, oia iho la no kona mea i au malu ai (Puapualenalena.)

A mai Honuaula aku, holo loa na waa i Hawaii, o ka manao paa no ia o na hoe waa o ka holo loa no e like me ka Pikoiakaalala olelo, aole no hoi i pae maoli lakou iuka, o na wahi i ee mai ai o Puapualenalena i olelo ia ae la, aole no hoi i pae maoli lakou iuka, o na wahi i ee ai o Puapualenalena i olelo iaʻe la, na ka ilio no i au iuka, a na ka ilio no i au iluna o ka waa.

A ma ia la hookahi no, o ka holo ana mai mai Kauai mai, a kaalo ana na waa mawaho ae o Kohala, o ka Puapualenalena hana no hoi i olelo mua ia ae nei o ka au malu, o ka au aku la no ia a pae i Mahukona, malaila aku ka holo ana a pau o Kohala, o Kona, o Kau, o Puna, o Hilo a me Hamakua ma ia holo ana. A o na waa hoi, mai Mahukona aku no a pae ana i Waipio, he oi no hoi ka mama launa ole o Puapualenalena, a nui no hoi ka ikaika o na hoe waa, i hookahi no ka la o ka pae no ia i Waipio, a i lele wale ia no hoi paha e Puapualenalena na moku ekolu a me Molokai.

A ina waa i pae aku ai i Waipio, ua hele aku hoi a malu na pali, o ke ano ia o ke ahiahi, a kau na waa ma ko laua wahi e kau ai, o na’lii me na hoe waa a me na malihini a pau, lele ae la hoi lakou ilalo, me ka manao no aia no o Puapualenalena ma kona wahi, eia ka ua puhalahio kela, i haha aku ka hana o Pikoiakaalala i ka anuu, kahi i moe ai ka ilio, aole, o ka halii hulu wale no ke waiho ana. A no ka nele ana aole o Puapualenalena, nolaila, he oi loa ke kanalua o ko Pikoiakaalala manao, a ninau malu aku la ia i na makua o ka ilio, "Auhea la o Puapualenalena?" "Aole ka o kona wahi?" wahi a na makua. "Aole, ua hoi hou no paha i Kauai?" wahi a Pikoiakaalala, "Ae paha." Ia lakou no e haohao ana, oili ana o Puapualenalena ma ke alo o Pikoiakaalala, o ka hoi aku la no ia a luna o ka anuu ona, oiai ua hapaiiaʻe la ka anuu a waiho ilalo. A no ka luhi loa o Puapualenalena, o ka hiamoe aku la no ia iluna o kona wahi i oleloia, hapai iaʻe la hoi e na kanaka a loko o ka heiau o Honuaula, a o na makua hoi, hele pu aku la lakou e ike ia Keawenuiaumi.

A ike ae la o Keawenuiaumi i na makua o kana mea i kau nui ai, a olioli loa iho la ia; a pau ko lakou ike ana, alaila, ninau mai la o Keawenuiaumi, "Auhea la hoi o Puapualenalena?" "Ua hiamoe aia iloko o ka heiau," wahi a Pikoiakaalala. A ma ia wa, ninau mai la o Keawenuiaumi i ka moolelo o Puapualenalena i na makua, (ia Kahili a me Waiuli). "E hahai mai olua i ka moolelo no ka hanau ana o Puapualenalena," wahi a Keawenuiaumi. Hahai mai la no hoi na makua o ka ilio (Puapualenalena.)

"He umikumamalua malama o koʻu hapai ana, a hanau i ka umikumamakolu o ka malama, wahi a Waiuli; a i ka la i hanau ai, kui ka hekili, olapa ka uila, ne-i ke olai, paapu ka aina o Kauai i ka ohu, a i ka hemo ana mai, he alualu wale no, aohe he ano kino. A wahi iaʻe la no e maua i ke kapa olena, a kau ia’ku la i ka holopapa, a hookahi anahulu la me na po keu, kii aku la maua i ua opeope alualu la, i wehe ae ka hana, aohe he mea oloko, a ia maua e hoohuoi ana, konini ae ana ma ko maua alo keia wahi ilio uuku, ano lenalena, ia wa, pale aku la maua i ua wahi ilio uuku nei, me ko maua manao no na hai keia wahi ilio, eia ka o ke keiki no a maua; pela iho la ka olelo ana no ke keiki ilio a maua la."  A pau ka hahai ana a na makua no ka laua keiki. (Puapualenalena)

A moe iho la lakou ma ia po, a ao ae la, ala mai la o Keawenuiaumi, me kona manao e ike koke ia Puapualenalena, aka, aia no o Puapualenalena iloko o ka heiau kahi i moe ai, aole i ala iki. A o na makua hoi, punahele ae la laua i ke alii, o na mea ai o kela ano keia ano ka laua i ai ia la. A ia Puapualenalena hoi e moe ana iloko o ka heiau, e ake ana ia o ka hana ia’ku o kana mea ai; a no ka manao ole ia ona mea ai na ka ilio, moe no oia me ka pololi, me ka hookananuha, e ake ana a a mai ke ahi hia, a kalua ia mai ka puaa hiwa, ka moa lawa, ka ia ula, me na mea ai a pau e lawa ai ke kupua, alaila la ala mai ka ilio Puapualenalena. A no ka hana ole ia e like me kona makemake, nolaila, aole no hoi kela e ala iki mai.

A hala elua la, akolu hoi po, o ka moe ana o Puapualenalena me ke komo ai ole ia ia; aka nae, ua lawe ia’ku no ka ai, he ai kupono ole nae i kona makemake, a me ko ke alii makemake hoi e ku ai kona makaiaʻe like me ka mea mau i na kupua, ke kanaenae e mamua o ka hele ana i kahua paio. A no ke kaniuhu mau o Keawenuiaumi, no ka loaa ole o kona enemi hope o Kihapu. Nolaila, hele aku la ka makuakane o Puapualenalena, oia o Kahili, a ia Puapualenalena, e moe ana no, oiai ua uluhua pu no hoi lakou a pau no ka moe loa o ka ilio.

O ke pai iho la no ia o Kahili ma ke poo o Puapualenalena, a elua pai ana, ala ae la o Puapualenalena, a ia ala ana o Puapualenalena, pane ino aku la kona makuakane o Kahili penei: "O ka moe wale no ka kau hana i holo mai ai oe i Hawaii nei, ka inoa e kii oe ia Kihapu, i ke enemi o Keawenuiaumi, no ka mea, ua lawehala kakou i ka waiwai a ke alii o Hawaii nei, a i aha ka kakou uku e haawai aku ai?"

A no ke pai ino ana a Kahili i ke poo o Puapualenalena, a me ke kaukau ana aku hoi kekahi i ka uku ole i ke alii o Hawaii ia Keawenuiaumi.  Nolaila, ala ae la ia me ka huhu, o Kaloa-kukahi ia po, o ka pii aku la no ia i ka pali o Koa-ekea, a hiki o Puapualenalena i ka pali o Kaluahine, ku iho la ia a nana’ku la i ka heiau a ke akua, aia no ia i ka welau o ka pali. A iaia i nana’ku ai, he kini, a he lehu, a he mano ka nui o ke akua, e kiai mau ana i ka heiau, a hookahi wale no hale oloko. Ku mai la o Puapualenalena nana i ke ano o ka heiau, a i kahi hoi o ka hiki ana’ku ilaila, oi nana wale keia aole no hoi he wahi mea ike wahi lihi aina aku, i ka ua mea o ka paa i ke akua. O ka inoa o ka heiau, o Hoku-welowelo; aia no kela wahi heiau ma ka huli makai o ka welau o ka Paliluahine, e pili ana no nae i ka honua paa o luna kekahi aoao, a o kekahi aoao hoi, he pali lele loa.

O i kiai wale o Puapualenalena ia po o Kaloa-kukahi, a aohe he mea a moe iki iho o kini o ke akua a ao wale no ka po. O ka hoi aku la no ia o Puapualenalena, a kahi moe no ona, o ka moe aku la no ia.

A ma ia mau po no hoi i uluhua nui ai o Keawenuiaumi, no ke kani ana o Kihapu. A o kana hana mau no hoi ke kaniuhu, a o ka Kahili hana no hoi ke kaukau i ka ilio Puapualenalena. A ma ka po o Kaloa-kulua, pii hou aku la no o Puapualenalena e makai i kahi i kani ai ka pu, o Kihapu, a ku no keia ma kona wahi i ku mua ai, nana aku la no keia i ka haa mai a kini o ke akua, a ike aku la ia i ke puhi ia ana mai o kekahi wahi pu, oia o Kulu-e, o kahi pu ia o ke ahiahi, a pau ke puhi ia ana oia wahi pu; a ma ia hope iho, hoomaka ka hula o ke akua, penei ka lakou hula:

"Ke walina mai nei ke kini o lalo,
Na hoa hele i ka ukana hele o Puna,
Akahi ka no hua e Kauakahi.
Ka nonoho a Kane i ka papa loli - e,
Kalaulau lani pua e Kauahoa,
Ka lau kee hiapo a ka manu,
Ka leina a ka manu,
Kai-koo a halulu,
Kaha i ke alo pali o Kahakea,
Kaha no ka lani ka papa nionio,
Nini-o ni-o ia la - e.

A pela aku, no ka mea, ua maa wale kakou i ka lohe i ka poe e hula nei o nei manawa i keia mele, ke manao nei paha ka hapa nui o keia hanauna, na kanaka keia mele, aole, na kini o ke akua keia mele i haku. O Kinilau me Olohelua na kumu hula a ke akua, a o keia mele i olelo ia ae la, i haku ia no no ko lakou alii no Kane.

A pau ka hula ana a ke akua ma keia mele i hoike ia ae la maluna, alaila, puhi hou ia mai la kekahi pu hou. O Kani-e ka inoa oia pu, o ka pu keia i ka pili o ke ahiahi, a o Kuekue-e, o ka pu ia i ka pili o ke aumoe, a o Kihapu, ka enemi o ke alii o Keawenuiaumi ka pu i ke kau ponoi, oia ke aumoe. A i ka wa i kani mai ai o Kihapu, puo ae la na pepeiao o Puapualenalena no ka paia kuli, a luliluli iho la ia me ka uluhua nui i ke ala mai o ke akua. A pau ke kani ana o Kihapu, hoihoi ia’ku la a ka lima o na kiai puka o ka hale; a ma ia hope iho, haa hula hou mai la no kini o ke akua, me ka lakou mele penei no ia:

"Ua ona o Kane i ka awa,
Ua kau ke keha i kauluna,
Ke hiolani la i ka moena,
O ka hoopaa kai a Kiailau,
He kaeke ka Olohelua,
Elua pu-a a ke akua,
O ka pukui o ka lalani,
E kini akua - e,
E ka mano akua - e,
Hano ae e lele,
A lele wale hoi."

A pau keia hula ana a ke akua i ke aumoe, puhi hou ia kekahi pu i ka pili o ke ao, o ka inoa oia pu, o Kilipoipoi, a pau ke kani ana oia pu, kani hou mai ka pu hoala, oia o Hoolalekeao-e, o ka pu ia o ka wanaao. A ala like mai la kini o ke akua, me na’lii o ke akua, oia o Kane, o Kanaloa, o Ku, o Lono, o Kaekae, o Maliu. A maopopo lea iho la ia Puapualenalena ke ano, a me kahi a na pu e kau ai. (Aole i pau.)