Skip to main content

“Ka ‘Aha Mānaleo ma Kona”

Mānaleo Television Program
Air Date: 2000

“Ka ʻAha Mānaleo ma Kona”
Featuring: Mililani Kanahele, Hāliʻimaile Shintani, Kaleipua Pahulehua, Pine Kelley, Ululani Kanahele, Makaleka Rust, Adelaide Sylva, Agnes ʻĀʻī, and Maluʻihi Lee


This episode features clips from a set of panel discussions at ʻAha Mānaleo 1999, as kūpuna from Niʻihau and Maui talk about gathering some of their favorite ocean delicacies.