Skip to main content

“Ka ‘Aha Mānaleo ma Kona”

Mānaleo Television Program
Air Date: 2000

“Ka ʻAha Mānaleo ma Kona”
Featuring: Mililani Kanahele, Hāliʻimaile Shintani, Kaleipua Pahulehua, Pine Kelley, Ululani Kanahele, Makaleka Rust, Adelaide Sylva, Agnes ʻĀʻī, and Maluʻihi Lee.


Mānaleo from Niʻihau and Maui talk about gathering various delicacies from the ocean.