Skip to main content

MO‘OLELO

Nūpepa Fishing Series


Ka Oihana Lawaia: Lawaia Kuikui a Pahoe Ulua
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 16 May 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Puhi
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 20 June 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Lamalama
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 27 June 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.

Ka Oihana Lawaia: Lawaia Moi me ka Upena
Fishing Lore, by D. Kahaulelio. Ka Nupepa Kuokoa. 04 July 1902. Translated by Mary Kawena Pukui.